Skip to content
Yazı Renkleri
Arzu Polat Evlendi
ImageHayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdiğiniz yolda, güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardınızda kalsın. Bir ömür boyu mutluluklar...
 
Rıza Polatîn Vefatı

Rıza Polat Berlin de Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 
Şükran Seferoğlu'nun Vefatı

Şükran Seferoğlu, İzmir'de vefat etmiştir. Mekanı cennet ruhu şad olsun.


 
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow mevzuat arrow Türk Medini Kanunu
Türk Medeni Kanunu

TÜRK MEDENİ KANUNU
 

No: 4721 

Kabul Tarihi: 22.11.2001

RG: 08.12.2001- 24607 

İKİNCİ BÖLÜM

Dernekler
  A. KuruluşuI. Tanımı

Madde 56-
(Değişik :30.07.2003 tarih ve 4963/31) Dernekler, gerçek veya tüzel en az yedi kişinin kazanç paylaşma dışında belirli ve ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle oluşturdukları, tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.
Hukuka veya ahlâka aykırı amaçlarla dernek kurulamaz. 

II. Dernek kurma hakkı

Madde 57-
Herkes, önceden izin almaksızın dernek kurma hakkına sahiptir.
Dernek kurucularının fiil ehliyetine sahip olması gerekir. 

III. Tüzük

Madde 58-
Her derneğin bir tüzüğü bulunur.
Dernek tüzüğünde derneğin adı,amacı, gelir kaynakları, üyelik koşulları, organları ve örgütü ile geçici yönetim kuruluna gösterilmesi zorunludur.Dernek tüzüğü, kanunun emredici hükümlerine aykırı olamaz.Dernek tüzüğünde düzenlenmemiş konularda kanun hükümleri uygulanır.

 
IV. Tüzel kişiliğin kazanılması1. Kazanma anı

Madde 59-
Dernekler, kuruluş bildirimini, dernek tüzüğünü ve gerekli belgeleri yerleşim yerinin bulunduğu yerin en büyük mülki amirine verdikleri anda tüzel kişilik kazanırlar.
Kuruluş bildiriminin içeriği ve gerekli belgelerin nelerden ibaret olduğu, yönetmelikte gösterilir. 

2. İnceleme

Madde 60-
Kuruluş bildirimi ve belgelerin doğruluğu ile dernek tüzüğü, en büyük mülki amir tarafından altmış gün içinde dosya üzerinden incelenir.
Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve kurucuların hukuki durumlarında kanuna aykırılık veya noksanlık tespit edildiği takdirde bunların giderilmesi veya tamamlanması derhal kuruculardan istenir. Bu istemin tebliğinden başlayarak otuz gün içinde belirtilen noksanlık tamamlanmaz ve kanuna aykırılık giderilmezse; en büyük mülki amir, yetkili asliye hukuk mahkemesinde derneğin feshi konusunda dava açması içir durumu Cumhuriyet Savcılığına bildirir.

Cumhuriyet Savcısı mahkemeden derneğin faaliyetinin durdurulmasına karar verilmesini de isteyebilir.
Kuruluş bildiriminde, tüzükte ve belgelerde kanuna aykırılık veya noksanlık bulunmaz ya da bu aykırılık veya noksanlık belirli sürede giderilmiş bulunursa; keyfiyet derhal derneğe yazıyla bildirilir ve dernek, dernekler kütüğüne kaydedilir. 

3. Dernek tüzüğünün ilanı

Madde 61-
Mülga 
 

4. İlk genel kurul toplantısı

Madde 62
-
Dernekler, 60 ıncı maddenin son fıkrası gereğince yapılan yazılı bildirimi izleyen altı ay içinde ilk genel kurul toplantısını yapmak ve organlarını oluşturmakla yükümlüdürler.
 

B. Üyelik
I. Kazanılması1. Kural

Madde 63-
Hiç kimse, bir derneğe üye olmaya ve hiçbir dernek de üye kabul etmeye zorlanamaz.
 

2. Koşulları

Madde 64-
(Değişik :30.07.2003 tarih ve 4963/32) Fiil ehliyetine sahip bulunan her gerçek kişi ile tüzel kişiler, derneklere üye olma hakkına sahiptir.
Yazılı olarak yapılacak üyelik başvurusu, dernek yönetim kurulunca en çok otuz gün içinde karara bağlanır ve sonuç yazıyla başvuru sahibine bildirilir. Başvurusu kabul edilen üye, bu amaçla tutulacak deftere kaydedilir. 

II. Sona ermesi
1. Kendiliğinden           

Madde 65-
Üyelik için kanunda veya tüzükte aranılan nitelikleri sonradan kaybedenlerin dernek üyeliği kendiliğinden sona erer.
            

2. Çıkma ile
           

Madde 66-
(Değişik :30.07.2003 tarih ve 4963/33) Hiç kimse, dernekte üye kalmaya zorlanamaz. Her üye yazılı olarak bildirmek kaydıyla, dernekten çıkma hakkına sahiptir.
            

3. Çıkarılma ile
           

Madde 67-
Tüzükte üyelerin çıkarılma sebepleri gösterilebilir.
           

Tüzükte çıkarma sebepleri gösterilmişse, çıkarma kararına bu sebeplerin haklı sayılmayacağı iddiasıyla itiraz edilemez.
           

Tüzükte çıkarma düzenlenmemişse üye, ancak haklı sebeple çıkarılabilir. Bu çıkarma kararına, haklı sebep bulunmadığı ileri sürülerek itiraz edilebilir. 
            

III. Kapsamı
1. Üyelerin haklarıa. Eşitlik ilkesi           

Madde 68-

Dernek üyeleri eşit haklara sahiptirler. Dernek, üyeleri arasında dil, ırk, renk, cinsiyet, din ve mezhep, aile, zümre ve sınıf farkı gözetilemez; eşitliği bozan veya bazı üyelere bu sebeplerle ayrıcalık tanıyan uygulamalar yapamaz.
           

Her üyenin, derneğin faaliyetlerine ve yönetimine katılma hakkı vardır.
            Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, dernek malvarlığında hak iddia edemez.            

b. Oy hakkı
           

Madde 69- 
Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır; üye, oyunu şahsen kullanmak zorundadır.
           

Onursal üyelerin oy hakkı yoktur.
           

2. Üyelerin yükümlülükleri
           

a. Ödenti verme borcu
           

Madde 70-

Üyelerin ödenti verme borcu tüzükle düzenlenir. Tüzükte düzenleme yoksa üyeler, dernek amacının gerçekleşmesi ve borçlarının karşılanması için zorunlu ödentilere eşit olarak katılırlar. Dernekten çıkan veya çıkarılan üye, üyelikte bulunduğu sürenin ödentisini vermek zorundadır.
           

Onursal üyeler ödenti vermek zorunda değildir.
            

b. Diğer yükümlülükler
           

Madde 71-
Üyeler, dernek düzenine uymak ve derneğe sadakat göstermekle yükümlüdürler.
           

Her üye, derneğin amacına uygun davranmak, özellikle amacın gerçekleşmesini güçleştirici veya engelleyici davranışlardan kaçınmakla yükümlüdür.
 

C. Organlar
I. Genel olarak

Madde 72-

Derneğin zorunlu organları, genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.
Dernekler zorunlu organları dışında başka organlar da oluşturabilirler. Ancak bu organlara zorunlu organların görev, yetki ve sorumlulukları devredilemez. 

II. Genel Kurul
1. Niteliği ve oluşumu

Madde 73-
Genel kurul, derneğin en yetkili karar organı olup; derneğe kayıtlı üyelerden oluşur.
 

2. Toplanması
           

a. Olağan toplantı
           

Madde 74-

Genel kurul, tüzükte belirtilen zamanda yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır.
Olağan genel kurul toplantılarının en geç üç yılda bir yapılması zorunludur.            

b. Olağanüstü toplantı
           

Madde 75-
Genel kurul, yönetim veya denetim kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya dernek üyelerinden beşte birinin yazılı başvurusu üzerine, yönetim kurulunca olağanüstü toplantıya çağrılır.
           

Yönetim kurulu, genel kurulu toplantıya çağırmazsa; üyelerden birinin başvurusu üzerine sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir.
            

c. Toplantısız veya çağrısız alınan kararlar
           

Madde 76-
Bütün üyelerin bir araya gelmeksizin yazılı katılımıyla alınan kararlar ile dernek üyelerinin tamamının kanunda yazılı çağrı usulüne uymaksızın bir araya gelerek aldığı kararlar geçerlidir.
           

Bu şekilde karar alınması olağan toplantı yerine geçmez.
 

3. Toplantıya çağrı

Madde 77-

Genel kurul, yönetim kurulunca, en az onbeş gün önceden toplantıya çağrılır.
Bu amaçla toplantının günü, saati, yeri ve gündemi üyelere bildirilir.Toplantıya çağrı usulü ve toplantının ertelenmesine ilişkin konular, yönetmelikle düzenlenir. 

4. Toplantı yeri ve toplantı yeter sayısı

Madde 78-
Genel kurul toplantıları, tüzükte aksine hüküm olmadıkça, dernek merkezinin bulunduğu yerde yapılır.
Genel kurul, katılma hakkı bulunan üyelerin salt çoğunluğunun, tüzük değişikliği ve derneğin feshi hallerinde üçte ikisinin katılımıyla toplanır; çoğunluğun sağlanamaması sebebiyle toplantının ertelenmesi durumunda ikinci toplantıda çoğunluk aranmaz. Ancak, bu toplantıya katılan üye sayısı, yönetim ve denetim kurulları üye tam sayısının iki katından az olamaz.Genel kurul toplantısı, bir defadan fazla geri bırakılamaz. 

5. Toplantı usulü

Madde 79-
Genel kurul toplantısının açılışından sonra, toplantıyı yönetmek üzere, bir başkan ve yeteri kadar başkan vekili ile yazman seçilir.
Genel kurul toplantısında yalnız gündemde yer alan maddeler görüşülür. Ancak, toplantıda hazır bulunan üyelerin en az onda biri tarafından görüşülmesi yazılı olarak istenen konuların gündeme alınması zorunludur. 

6. Genel kurulun görev ve yetkileri

Madde 80-
Genel kurul, üyeliğe kabul ve üyelikten çıkarma hakkında son kararı verir; dernek organlarını seçer ve derneğin diğer bir organına verilmemiş olan işleri görür.
Genel kurul, derneğin diğer organlarını denetler ve onları haklı sebeplerle her zaman görevden alabilir. 

7. Genel kurul kararları
a. Karar yeter sayısı

Madde 81-
Genel kurul kararları, toplantıya katılan üyelerin salt çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki, tüzük değişikliği ve derneğin feshi kararları, ancak toplantıya katılan üyelerin üçte iki çoğunluğuyla alınabilir.
 

b. Oy hakkından yoksunluk

Madde 82-
Hiçbir dernek üyesi, dernek ile kendisi, eşi, üstsoyu ve altsoyu arasındaki bir hukuki işlem veya uyuşmazlık konusunda alınması gereken kararlarda oy kullanamaz.
(Değişik :30.07.2003 tarih ve 4963/34)Tüzel kişi adına oy kullanacak kişi hakkında da yukarıdaki fıkra hükmü uygulanır.  

c. Kararın iptali

Madde 83- 
Toplantıda hazır bulunan ve kanuna veya tüzüğe aykırı olarak alınan genel kurul kararlarına katılmayan her üye, karar tarihinden başlayarak bir ay içinde; toplantıda hazır bulunmayan her üye kararı öğrenmesinden başlayarak bir ay içinde ve her halde karar tarihinden başlayarak üç ay içinde mahkemeye başvurmak suretiyle kararın iptalini isteyebilir.
Diğer organların kararlarına karşı, dernek içi denetim yolları tüketilmedikçe iptal davası açılamaz.Genel kurul kararlarının yok veya mutlak butlanla hükümsüz  sayıldığı durumlar saklıdır. 

III. Yönetim kurulu
1.      Oluşumu

Madde 84-
Yönetim kurulu, beş asıl ve beş yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.
Yönetim kurulu üye sayısı, boşalmalar sebebiyle üye tamsayısının yarısının altına düşerse; genel kurul, kalan yönetim kurulu üyeleri veya denetim kurulu tarafından bir ay içinde toplantıya çağırılır. Çağrı yapılmazsa, üyelerden birin istemi üzerine, sulh hakimi, üç üyeyi genel kurulu toplantıya çağırmakla görevlendirir. 

2. Görevleri

Madde 85-
Yönetim kurulu, derneğin yürütme ve temsil organıdır; bu görevini kanuna ve dernek tüzüğüne uygun olarak yerine getirir.
Temsil görevi, yönetim kurulunca, üyelerden birine veya bir üçüncü kişiye verilebilir. 

IV. Denetim kurulu

Madde 86-
Denetim kurulu, üç asıl ve üç yedek üyeden az olmamak üzere dernek tüzüğünde belirtilen sayıda üyeden oluşur.
Denetim kurulu, denetleme görevini, dernek tüzüğünde belirtilen esas ve usullere göre yapar; denetleme sonuçlarını bir raporla yönetim kuruluna ve genel kurula sunar. 

D. Sona erme
1. Kendiliğinden

Madde 87-
Dernekler, aşağıdaki hallerde kendiliğinden sona erer:
1.Amacın gerçekleşmesi, gerçekleşmesinin olanaksız hale gelmesi veya sürenin sona ermesi,            
2.İlk genel kurul toplantısının kanunda öngörülen sürede yapılmamış ve zorunlu organların oluşturulmamış olması,
           
3.Borç ödemede acze düşmüş olması,
           
4.Tüzük gereğince yönetim kurulunun oluşturulmasının olanaksız hale gelmesi,
            5.Olağan genel kurul toplantısının iki defa üst üste yapılamaması           

Her ilgili, sulh hakiminden, derneğin kendiliğinden sonra erdiğinin tespitini isteyebilir.
            

II. Genel kurul kararı ile
           

Madde 88-
Genel kurul, her zaman derneğin feshine karar verebilir.
            

III. Mahkeme kararı ile
           

Madde 89-
Derneğin amacı, kanuna veya ahlaka aykırı hale gelirse;Cumhuriyet savcısının veya bir ilgilinin istemi üzerine mahkeme, derneğin feshine karar verir . Mahkeme, dava sırasında faaliyetten alıkoyma dahil gerekli bütün önlemleri alır.
 

E. Derneklerin faaliyetleri
           
I. Genel olarak
           

Madde 90-

Dernekler, amaçlarını gerçekleştirmek üzere, tüzüklerinde belirtilen çalışma konuları ve biçimleri doğrultusunda faaliyette bulunurlar.
           

Yasaklanan veya izne bağlı faaliyetlerle ilgili kamu hukuku nitelikli özel kanun hükümleri saklıdır.
           

Dernek faaliyetleri ile ilgili yasak ve sınırlamalara aykırılık halinde, Cumhuriyet savcısının istemiyle mahkemece faaliyetten alıkoyma kararı verilebilir.
 

II. Uluslararası faaliyet
1. Faaliyet serbestliği

Madde 91.
(Değişik: 2.1.2003-4778/34) Dernekler, tüzüklerinde gösterilen amaçları gerçekleştirmek üzere uluslar arası faaliyette ve işbirliğinde bulunabilirler, yurt dışında şube açabilirler ve yurt dışında kurulmuş dernek ve kuruluşlara üye olarak katılabilirler.
 

2. Yabancı dernekler
         

Madde 92.

(Değişik: 2.1.2003-4778/35)  Yabancı dernekler, Dışişleri Bakanlığının görüşü alınmak suretiyle İçişleri Bakanlığının izniyle Türkiye’de faaliyette ve iş birliğinde bulunabilirler, şube açabilirler,  üst kuruluş kurabilir ve kurulmuş üst kuruluşlara katılabilirler.
 

III. Yabancıların dernek kurma hakkı
           

Madde 93-
Türkiye’de yerleşme hakkına sahip olan yabancı gerçek kişiler, dernek kurabilirler veya kurulmuş derneklere üye olabilirler.
           

Onursal üyelik için bu koşul aranmaz.
 

F. Derneklerin örgütlenmesi
I. Şube açmaları           
1.Kuruluşu

Madde 94-

Dernekler, gerekli görülen yerlerde genel kurul kararıyla şube açabilirler. Bu amaçla dernek yönetim kurulunca yetki verilen en az üç kişilik kurucular kurulu, şube açılacak yerin en büyük mülki amirine şube kuruluş bildirimini ve gerekli belgeleri verir.
            (Mülga fıkra:30.07.2003 tarih ve 4963/34)              

2. Şubenin organları ve uygulanacak hükümler

Madde 95-

Her şubede genel kurul ve yönetim kurulu ile denetim kurulu veya denetçi bulunması zorunludur.
           

Bu organların görev ve yetkileri ile şubelere ilişkin diğer hususlar hakkında bu kanun hükümleri uygulanır.
 

II. Üst kuruluşlar kurmaları
1. Federasyon

Madde 96-

Federasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az beş derneğin amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur.
Her federasyonun bir tüzüğü bulunur.Federasyon kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en büyük mülki amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. 

2. Konfederasyon

Madde 97-

Konfederasyonlar, kuruluş amaçları aynı olan en az üç federasyonun amaçlarını gerçekleştirmek üzere üye sıfatıyla bir araya gelmeleri suretiyle kurulur.
Her konfederasyonun bir tüzüğü bulunur.Konfederasyon, kuruluş bildirimi, tüzük ve gerekli belgelerin yerleşim yerinin en büyük mülki amirine verilmesiyle tüzel kişilik kazanır. 

3. Ortak hükümler
           

Madde 98-
Dernekler, bağlı oldukları federasyonun; federasyonlar da bağlı oldukları konfederasyonun genel kurulunda en az üçer üye ile temsil olunurlar. Temsilci üyeler, ilgili derneklerin ve federasyonların genel kurullarınca seçilirler.
           

Federasyon ve konfederasyonlara ilişkin diğer hususlar hakkında bu Kanun hükümleri uygulanır.
 

G. Dernek gelirleri
           

Madde 99-

Dernek gelirleri, üye ödentisi, dernek faaliyetleri sonucunda veya dernek malvarlığından elde edilen gelirler ile bağış ve yardımlardan oluşur.
 

II. Saklı hükümler
           

Madde 100-
Kamuya yaralı dernekler ve özel kanunlarla kurulan dernekler hakkındaki özel hükümler saklıdır.
 

Duyurular

Rıza Polat'ın Vefatı

Rıza Polat 21.04.2019 tarihinde Berlinde vefat etmiştir. Cenazesi 26.04.2019 tarihin de Buca Kuruçeşme Cemevi'nden alınarak Kaynaklar mezarlığında defnedilecektir.

ÇOBDER

Kümriye Kocadağ'ın Vefatı DUYRULUR

Kumriye Kocadağ  Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın 08.05.2017 tarihinde Çobandağı(Gestemerde) köyünde defin edilecektir Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 

ÇobDerZiyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Hüseyin POLAT
Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi