Skip to content
Yazı Renkleri
Arzu Polat Evlendi
ImageHayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdiğiniz yolda, güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardınızda kalsın. Bir ömür boyu mutluluklar...
 
Rıza Polatîn Vefatı

Rıza Polat Berlin de Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 
Şükran Seferoğlu'nun Vefatı

Şükran Seferoğlu, İzmir'de vefat etmiştir. Mekanı cennet ruhu şad olsun.


 
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow mevzuat arrow ÇobDer Yardım Sandığı Yönetmeliği
Çobder Yardım Sandığı Yönetmeliği

ÇOBANDAĞI KÖYÜ KALKINDIRMA VEGÜZELLEŞTİRME DERNEĞİ YARDIMLAŞMA SANDIĞI YÖNETMENLİĞİ BÖLÜM 1GENEL HÜKÜMLER  
  1. KURULUŞ
 Çobandağı Köyü Kalkındırma ve Güzelleştirme Derneği tüzüğünün 25. maddesi gereğince ; üyelerimiz arasında yardımlaşma ve dayanışmayı sağlamak üzere hazırlanan taslak, derneğimizin 20.07.2007 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurulunda oybirliği ile kabul edilerek, altta imzaları bulunan kurucu yönetim kurulu üyeleri tarafından 5253 sayılı dernekler kanunun 12. maddesi gereğince Adi Ortaklık hüviyetini taşıyan yardımlaşma sandığı kurulmuştur. 

YARDIMLAŞMA SANDIĞI

Madde 1:
A. Sandığın Adı: “Çobandağı Köyü Kalkındırma Ve Güzelleştirme Derneği Yardımlaşma Sandığı”dır. Bu yönetmenlikte kısaca “Yardımlaşma Sandığı”, olarak anılacaktır.Çobandağı Köyü Kalkındırma Ve Güzelleştirme Derneği de kısaca  “dernek” olarak anılacaktır. Yardımlaşma sandığının kısa adı “ÇobDer” Yardımlaşma Sandığı”dır. 

Madde 2
Yardımlaşma Sandığının Merkezi Çobandağı Köyü No : 14 Varto / MUŞ adresindedir.Dernek başkanı yardımlaşma sandığının fahri başkanıdır. 

B. YARDIMLAŞMA SANDIĞININ AMACI
 

Madde 3
 
  1. Üyelerini tasarrufa alıştırmak, bu tasarrufları üyeler arası yardımlaşmada kullanmak. Dernek üyesi; fakir,yoksul,kimsesizlere karşılıksız yardımda bulunmak  öğrenimdeki çocuklarına burs vermek huzurevleri,yurtlar açmak,derneğe maddi yardım etmek.
  2. Bu yönetmelikte öngörülen hükümlere uygun olarak üyelerine kredi vermek,
  3. Mali olanakları çerçevesinde piyasadan toptan ve elverişli fiyatlarla satın aldığı tüketim mallarını üyelerine peşin yada taksitle satmak,bunun için gerekirse ticari firmalar kurmak,ortak olmak.
  4. Her türlü kültür faaliyetlerinde bulunmak, geziler düzenlemek ve dinlenme kampları tesis etmek bunları işletmek veya işletilmesini sağlamak,
  5. Menkul ve gayrimenkul alıp değerlendirmek,
  6. Ekonomik gücü arttırıcı faaliyetlerde bulunmak,
  7. Üyelerin ölümü, emeklilikleri, Evlenme,  Maluliyet ,Tabii Afet halinde yönetmelik hükümleri dahilinde yardım yapmak.
 C. ÜYELİK 

Madde 4
İsteyenler Yardımlaşma Sandığına üye olabilirler. Bunun için isteklinin; Derneğe üye olanlardan:
a.      Bu Yönetmelikte yer alan hükümlere uyacağını kabul etmesi,
b.     Örnekleri Yönetim Kurulunca hazırlanacak üye formu ve taahhütnamesini Yardım Sandığına vermesi.

Madde 5
Yönetim Kurulunca hazırlanacak taahhütnamede;
a.      Tüzük hükümleriyle Genel Kurul ve Yönetim Kurulunca alınmış ve alınacak kararlara üyeliğin devamı süresince uyulacağı,
b.     Her ay Yardımlaşma Sandığına yatırılması taahhüt edilen aidat miktarı,
c.      Taahhüdün Gerekirse çalıştığı yerdeki üyenin aylığından kesilip Yardımlaşma Sandığının hesabına yatırılmasına muvafakat edildiği,
d.     Üyelerin 5 ay üst üste aylık aidatlarını ödememeleri halinde üyelikten ihraç edildiğini kabul ve taahhüt edildiği,Derneğe olan üyeliği sona erdiğinde sandık üyeliğinin de sona ereceği.
e.      Yönetim Kurulunca lüzum görülen başkaca hükümlere yer verilir.
f.        Üyelerin sandığa  ödemeleri gereken aidatları her ayın 20’nci gününe kadar bildirilecek banka hesaplarına yatırmaları gereklidir.

ÜYELİK HAKLARI

Madde 6
Üyelerin hakları:
a.      Genel Kurula katılmak
b.     Seçmek ve seçilmek                                                                                           
c.      Bu yönetmelikte yazılan diğer haklardan yararlanmaktır.

ÜYELERİN GÖREVLERİ

Madde 7
Üyelerin görevleri:
a.     
İşbu yönetmelikte kabul edilen hususlara uymak
b.    
Taahhüt edilen aidat ve borç taksitlerini zamanında ödemek
c.     
Yardımlaşma Sandığı aleyhine veya Yardımlaşma Sandığının ahenk ve düzenini bozucu eylemlerde bulunmamaktadır.
d.    
Bu Yönetmelik hükümleri ile dernek tüzüğü ilgili mevzuata uygun olarak genel kurul ve yönetim kurulunca çıkarılacak yönerge hükümlerine uymak.

ÜYELİKTEN AYRILMA

Madde 8
a.      Her üye istediği zaman Yardımlaşma Sandığından ayrılabilir. Ayrılma isteğinde bulunan üye yazılı olarak Yönetim Kuruluna başvurur. Yönetim kurulunun kararı ilgiliye tebliğ edildikten sonra ayrılma işlemi tamamlanmış olur.
b.    
Üyelikten ayrılanlara, varsa borçları mahsup edildikten ve peşin olan kefalet borçları da tasfiye edildikten sonra mevduatlarının bakiyeleri ödenir. Faiz ve sair gelirler bilanço yılı sonunda tasfiye edilir.
c.      Ölen üyenin kaydı Yönetim Kurulunca silinir. Yardımlaşma Sandığına olan borçları tasfiye edilir ve kalan miktar kanuni mirasçılarına bilanço yılından sonra ödenir.

ÜYELİKTEN ÇIKARILMA

Madde 9
a.      5’nci madde de yazılı görev ve taahhütlerini geçerli bir mazereti olmadan 5 ay üst üste yerine getirmeyen ve Yardımlaşma Sandığının çalışmasını güçleştirici ve menfaatlerini baltalayıcı harekette bulundukları sabit olanlar,Dernek üyeliği herhangi bir şekilde sona erenler; Yönetim Kurulu kararı ile üyelikten çıkartılırlar. Haklarında üyelikten çıkartılma işlemi uygulananların hesaplarında 9’ ncu maddeye göre tasfiye olunur.
b.     Her ne şekilde olursa olsun Yardımlaşma Sandığındaki üyeliği sona erenlerin, Yardımlaşma Sandığına olan tüm borçları İhtarlı ödeme emrine itiraz. Borç miktarı tasfiye edilemediği takdirde herhangi bir ihbara veya hüküm alınmasına hacet kalmaksızın kanuni ve idari yollarla tahsil edilir.
c.      Yardımlaşma Sandığı üyeliğinden istifa edenlerin bir defaya mahsus olmak üzere yeniden üyeliğe alınması, Yönetim Kurulunun takdirine bağlıdır.

SANDIĞIN GELİRİ

Madde 10
1-

Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere alınacak giriş aidatı,
2- Üyelik aidatları,
3- Ticari faaliyet karı,
4- Üyelere verilen kredilerden alınacak Sosyal Yardım fonuna iştirak payı,
5- Bankaya yatırılan paraların faizleri,
6- Kime ve nereye ait olduğu bilinmeyen hesaplar en az bir yıl emanet hesabında tutulduktan sonra gelir kaydedilen paralar,
7- Yardım ve bağışlar,
8- Yardımlaşma sandığı emlakinden elde edilecek kira gelirleri
9- Ticari kuruluşlardan elde edilecek komisyonlar
10- Umulmadık gelirler.
11- Varisi olmadan ölen üyelerin bağış hesabına nakledilecek olan biriktirme aidatı ve sair alacakları,
12- Sandıktan ayrılıp, tahakkuk eden alacağını  1 yıl içinde alamayan üyelerin alacakları.

SANDIĞIN AİDATLARI :

Madde 11
a)      Üye giriş aidatı 100 YTL.( yüz YTl.),olup üyenin her ay ödeyeceği üyelik aidatı 10 YTL ( on YTL) dir.
b)    
Alacağın tahsili ile borçlunun veya müteselsil kefilin takibi hususunda borçlar kanununun genel hükümleri uygulanır. 

BÖLÜM II

FONLAR

Madde 12
Bu Yönetmeliğin 3.maddesinde açıklanan hususları gerçekleştirmek üzere aşağıdaki fonlar kurulmuştur.
A.     Kredi Fonu
B.  Sosyal Yardım Fonu
A.     KREDİ FONU
Bütün üyelerin Sandık aidatı olarak ödedikleri tutarlar Kredi fonunun kaynağını oluşturur. Bu Fon, Genel Kurul tarafından yetkilendirilmiş  Yönetim Kurulu tarafından belirlenecek esaslar dahilinde üyelerin talepleri ve ihtiyaçları doğrultusunda, belirlenen kriterlere uygun olarak

İhtiyaç Kredisi, Eğitim Kredisi, Sağlık Kredisi, olarak kullanılabilecektir.

B.
   
SOSYAL YARDIM FONU
Üyelerden ilk girişlerinde alınan Giriş ücreti ile üyelere verilen kredilerden alınacak ölüm ve emeklilik fonuna iştirak payından oluşan ve  bir önceki dönemden bilançoya yansıyan net gelirlerden Görünmeyen ve bilinmeyen olağanüstü harcamalar için gerekli olan meblağı ihtiyat olarak ayırdıktan sonra kalan tutarı Yardımlar fonu kapsamında aşağıda belirlenen yardımlar için üyelerin menfaatine uygun olarak kullanabilir. Yönetim Kurulu  fonlar arasında gerektiğinde aktarmalar yapmaya, kriterleri belirlemeye veya ihtiyaç duyulması halinde başka türlü yardımlar için bu fonlardan  (Örneğin Gıda Yardımı gibi) kaynak oluşturmaya yetkilidir. Bu kapsamda belirlenmiş olan yardım fonları şunlardır:
a.      Ölüm Yardımı
b.     Emeklilik Yardımı
c.      Evlenme yardımı
d.     Maluliyet yardımı
e.      Tabii Afet Yardımı 

KREDİ FONU
AİDAT MİKTARININ TESPİTİ

Madde 13
Yardımlaşma Sandığı üyesinin her ay ödeyeceği 10 YTL. ( On Yeni Türk Lirası )fon aidatı olup her yıl artışlar, Sandık Yönetim Kurulu tarafından belirlenir.

Madde 14
Yardımlaşma Sandığının parası Bankalarda Vadeli ve Vadesiz tasarruf hesaplarında değerlendirilir. Hazine bonosu, devlet tahvili alınabilir, fon hesabına yatırılabilir, Repo yaptırılabilir.

Madde 15
Yardımlaşma Sandığının genel denetimi, 5253 sayılı Dernekler Kanununun 12.maddesine ilişkin yönetmeliğin 72.maddesinde belirtilen esaslar çerçevesinde yapılır.

KREDİ ALMA KOŞULLARI
a.     
Bu fondan üyeler birikimlerinin 4 (Dört ) katı tutarında kredi alabilmek için 2 sandık üyesinin kefil olması şartı ile başvurabilirler. Normal şartlarda bir üye en fazla 2 (iki) kişiye kefil olabilir.
Borç verilen tarihi takip eden ilk aybaşından eşit taksitlerle ödenmeye başlanır.
b.     Üyelere verilecek kredi en çok 15ay vadelidir.
c.      Kredi isteklerinde, fon kaynaklarının yeterli olmaması halinde evlilik, doğum eş ve çocukları ile üyenin babası ve annesinin vefatı halinde, yangın ve sel gibi afetler ve benzeri durumlarda Yönetim Kurulu kararı ile öncelik tanınır.
d.     Alınan borç paranın tamamı ödenmedikçe yeniden borç para istenmez. Ancak, vadesi gelmeyen taksitlerde toptan ödendiğinde borç para almak için yeniden istemde bulunabilir. Bu takdirde peşin olarak tahsil edilmiş iştirak fon payları iade edilmez.
e.      Kredi talebinde bulunanlar,sandıkta en az bir yıllık üyeliklerini tamamlamış olmaları ve bu süreye paralel olarak aidat borçlarının olmaması halinde, yönetim kurulu kararı ile kredi alabilirler.Üyeler fondan katılım payları oranında eşit olarak faydalanır. Yıl içinde hiç kredi almayan kişilerin taleplerine öncelik tanınır. Diğerleri müracaat sırasına göre işleme konur.  

KREDİ VERME İŞLEMLERİNDEN ALINAN SOSYAL YARDIM İŞTİRAK PAYI

Madde 20
Borç vermede üye tarafından belirtilen vadeye göre her ay için azalan bakiye sistemine göre Ölüm ve Emeklilik Yardımı fonu iştirak kesintisi olarak %1peşin olarak kesilir. Kesinti oranlarının arttırmaya Yönetim Kurulu yetkilidir.

B.  SOSYAL YARDIM FONU

Fonun oluşması ve Gelirleri:

Madde 21
a- Üyelerden ilk girişlerinde alınan Giriş ücreti fon aidatı olup, artışlar, Sandık Yönetim Kurulunca belirlenir.b- Borç para verme işlemlerinden kesilen aylık %1lik iştirak fonu kesintisi,
c- Yıllık bilançolarda üye aidat gelirlerinin %20si ile bilançosunda meydana gelecek kardan Yönetim Kurulunca bu fona aktarılacak tutar,
d- Tüzel ve özel kişilerin doğrudan bu fona yapacakları bağışlar,
e- Ölen üyelerden varisi bulunmayanların sandığa gelir kaydedilecek ölüm yardımı hakları.

Ayrılanların Aidatları:


Madde 22:
Sandıktan 5 yıllık kıdemini tamamlamadan ayrılan veya Sandık yararına aykırı hareketleri nedeni ile çıkarılan üyelerin bu fonda sadece biriken aidatları faizsiz ve nemasız ödenir.

Ödeme Esasları :

Madde 23:

Sandık üyesi iken vefat edenler için aşağıda belirtilen şart ve miktarda ölüm yardımı yapılır.
a- Emekli oldukları için emeklilik ve ölüm fonuyla ilişkileri kesilmesi nedeniyle yalnızca borç alma yönünden sandıkla ilişkisini devam ettirirken vefat edenlere bu yardım yapılmaz.
b- Sandık üyelerinin ölümü halinde hak sahiplerine ölüm fonundan 24.madde hükümlerine göre ölüm yardımı ödenir.
c- Ölüm yardımının hak sahiplerine ödenmesi için resmi makamlardan alınacak ölüm raporlarının veya gömme izin belgesinin Sandığa verilmesi şarttır.Veraset İlamı ve bunun gibi mirasla ilgili diğer belgelerinde ibrazının gerektiği hallerde yardımlar bu belgelerin ibrazını takiben ödenir.
d- Ölen üyenin sandığa borcu varsa biriktirme aidatlarından mahsubu sonucunda bakiye borcu söz konusu olursa borcu yapılacak ölüm yardımlarından kesilerek kalan miktar hak sahiplerine ödenir.
 

Emeklilik ,Ölüm, Evlenme, Tabii Afet, Maluliyet Yardımı, Ödenme Şekli ve Miktarı :


Madde 24:
Emeklilik Yardımı
Sandığa,en az on tam yıl üye aidatı ödemiş olanlara bir defaya mahsus olmak üzere, ödemiş olduğu aidat toplamının yüzde yüz fazlasıyla iade edilir.On yıldan sonraki aidat yatırılan her tam yıl için ; o yıl yatırılan yıllık aidat toplamına yüzde 50’lik miktar ilave edilmek suretiyle emeklilik yardımı yapılır.Yönetim Kurulunca bu hususta gerekirse uygulama yönetmeliği çıkarılabilir.

Ölüm Yardımı
Sandık üyesi iken ölenlerin kanuni varislerine her yıl yönetim kurulunca tespit edilecek miktar kadar yardım yapılır.Ölüm yardımının yapılabilmesi için nüfus kayıt örneği ve üyenin öldüğüne  dair rapor, dilekçeye eklenir.Yardım Ödenecek kimsesi bulunmaması halinde üyenin cenaze masrafları için ödenir. Yönetim Kurulunca bu hususta gerekirse uygulama yönetmeliği çıkarılabilir.

Evlenme Yardımı
Sandığa en az bir yıl aidat yatıran üyelerin evlenmeleri halinde bir defaya mahsus olmak üzere her yıl Sandık Yönetim Kurulunca tespit edilecek miktar kadar yardım yapılır. Evlenenlerden her ikisinin de Sandık üyesi olması halinde ikisine de bu yardım yapılır.Evlenme yardımının yapılabilmesi için evlenme cüzdanı örneği veya nüfus kayıt örneği belgesi dilekçeye eklenir.

Tabii Afet Yardımı
Sandık üyesi iken tabii afete ( Deprem, yangın, su baskını vb. ) uğrayanlara her yıl Sandık Yönetim Kurulunca tespit edilecek miktar kadar yardım Tabii Afet Yardımı yapılır.Tabii Afet Yardımı yardımının yapılabilmesi için nüfus kayıt örneği ve üyenin tabii afete uğradığına dair rapor, dilekçeye eklenir.

Maluliyet Yardımı
Sandık üyesi iken iş göremez duruma düştüğünü raporla tespit etmesi halinde her yıl Sandık Yönetim Kurulunca tespit edilecek miktar kadar bir defaya mahsus olmak üzere maluliyet yardımı ödenir. 


BÖLÜM III

SANDIĞIN ORGANLARI

Madde 25
 
Sandığın Organları Şunlardır:
a.       Genel Kurul,
b.       Yönetim Kurulu,
c.       Denetim Kurulu

A) GENEL KURUL

Madde 26
Genel Kurul, yardımlaşma sandığının en yüksek organıdır. Her üye genel kurulun tabii üyesidir. Her üyenin genel kurulda bir oy hakkı vardır. Üye oyunu bizzat kullanmak zorundadır.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ:

Madde 27
Genel Kurulun görev ve yetkileri aşağıda gösterilmiştir:
a.      
Bilanço, Gelir-Gider Cetveli, Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ile Denetçilerin Raporlarını inceleyerek kabul veya Reddetmek
b.      
Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçileri ibra etmek,
c.      
Yönetim Kurulu üyeleri ve Denetçileri ile yedeklerini seçmek,
d.      
Yardımlaşma Sandığının çalışma programını tespit etmek.
e.      
Yardımlaşma Sandığının yönetmeliğini değiştirmek
f.        
Yönetim Kurulunca hazırlanacak Yardımlaşma Sandığı iç mevzuat tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek,
g.      
Yönetim Kurulunca hazırlanacak yıllık Bütçe tasarılarını aynen veya değiştirerek kabul etmek
h.      
Yönetim Kurulu üyeleri ile Denetçilere huzur hakkı verilip verilmeyeceğine, verilecekse miktarlarını belirlemek,
i.         
Gerektiğinde Yardımlaşma Sandığı yönetmeliğinde ilave ve değişiklikler yapmak,
j.        
Yardımlaşma Sandığının tasfiyesi (feshi) hakkında karar vermek
k.      
Yardımlaşma sandığı hizmetlerinin yürütülmesi ve fonların idaresi için alış-veriş merkezleri kurulması veya dışarıdaki ticari kuruluşlarla anlaşma yapılması hususlarında yönetim kuruluna yetki verilmesi. 

GENEL KURUL TOPLANMA ŞEKİLLERİ

Madde 28
Genel Kurul iki şekilde toplanır:
1. Olağan Genel Kurul Toplantısı,
2. Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı.

YILLIK OLAĞAN GENEL KURUL TOPLANTISI

Madde 29
Yıllık Olağan Genel Kurul Toplantısı, Yönetim ve Denetim Kurulu üye seçimleri iki yılda bir olmak üzere her yılın (ŞUBAT) ayı içerisinde Yönetim Kurulunun çağrısı üzerine yapılır. Yönetim Kurulu bu görevini yerine getirmediği takdirde çağrı denetçiler tarafından yapılır. Genel Kurul toplantılarını Yönetim Kurulu başkanı açar ve ilk olarak toplantıyı yönetmek üzere Genel Kurul çoğunluğu ile bir başkan ile, tutanakları yazmak için iki katip ve oyları toplamak ve ayrımını yapmak içinde üç ayrımcı seçilir. Yardımlaşma Sandığı Olağan Genel Kurul toplantısının,Dernek Genel Kurul toplantısından en az bir ay önce yapılması zorunludur.

OLAĞANÜSTÜ GENEL KURUL TOPLANTISI:

Madde 30
Genel Kurul gerekli hallerde Yönetim ve Denetim kurullarınca olağanüstü toplantıya çağrılabilir. Üyelerden en az beşte birinin yazılı başvurusu halinde Yönetim ve Denetim Kurulu Olağanüstü Genel Kurul toplantısı çağrısını yapmak zorundadır.

TOPLANTI KARARI VE NİSABI:

Madde 31
Genel Kurulu Olağan veya Olağanüstü toplanabilmesi için toplantıya davet tarihindeki üyelerin yarısından bir fazlasının toplantı günü hazır bulunması zorunludur. İlk toplantıda çoğunluk temin edilemez ise, ikinci toplantı bir hafta sonra yapılır. Ancak bu ikinci toplantıya katılacak üye sayısı Yardımlaşma Sandığı Yönetim ve Denetim Kurulları üye tamsayısının iki katından az olamaz. İkinci Toplantıda hazır bulunan üyelerin sayısı ne olursa olsun birinci toplantıya ait gündem görüşülerek karara bağlanır. Kararlar toplantıda bulunanların yarıdan bir fazlası ile alınır. Ancak, yönetmelik değişikliği veya Yardımlaşma Sandığının feshine ilişkin kararlar hazır olan üye sayısının 2/3 çoğunluğunca alınır.
  

TOPLANTIYA KATILANLAR CETVELİ

Madde 32
Genel Kurul toplantısına katılan her üye Genel Kurulda hazır bulundurulan ve bütün üyelerin sıra numaraları ile ad ve soyadlarını gösteren cetvellerde kendi adını bularak isminin karşısını imzalar. Bu cetvel toplantı yerinde tüm üyelerin görebileceği bir yere asılır. Yardımlaşma Sandığı üyeleri vekaleten temsil edilemezler.

GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI VE TOPLANTIYA AİT DİĞER BELGELER:

Madde 33
Genel Kurul Olağan ve Olağanüstü toplantılarında görüşülerek karar bağlanan işler için Divan Başkanı ve katip üyeler tarafından imzalanan bir tutanak düzenlenir.

Madde 34
Genel Kurulun toplantıya çağırılması, toplantı gündemi ve yeri, toplantı ve karar yeter sayısı ve kararların üyelere duyurulması konularında Dernek tüzüğünün bu konuları düzenleyen 8 ve 9 Maddeleri hükümleri uygulanır.

B) YÖNETİM KURULU
Madde 35
Yardımlaşma Sandığının işleri Genel Kurulca üç yıl için seçilecek 5(beş) üyeden meydana gelen bir yönetim Kurulu tarafından yürütülür.
Yönetim Kuruluna ayrıca 5(beş ) yedek üye seçilir. Süresi sona eren Yönetim Kurulu üyeleri yeniden seçilebilir.

Madde 36
Yönetim Kurulu ilk toplantısında aralarından bir başkan,iki başkan yardımcısı  bir genel sekreter ve bir muhasip seçer. Görüşme ve kararları geçerli olabilmesi için toplantıda çoğunluğun bulunması zorunludur. Kararlar oy çokluğu ile alınır. Oylar şahsi olup, başkasının adına vekaleten oy kullanılamaz.
Özürsüz olarak birbiri ardınca üç toplantıda hazır bulunmayan üye çekilmiş sayılır ve yerine en çok oy almış yedek üye getirilir.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ:

Madde 37
Yönetim Kurulunun başlıca görevleri şunlardır:Yönetmeliğin ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır. Yardımlaşma Sandığında ücret karşılığı çalıştırılacak personelin ücretini tespit eder,
a.      Dernek Yönetim Kurulunca verilecek yetkiye dayanılarak Yardımlaşma Sandığı ile ilgili konularda Mahkemeler ve İdari makamlarında Yardımlaşma Sandığını temsil etmek, Yardımlaşma Sandığına izafeten her türlü hukuki tasarruflarda bulunmak
b.     Bankalara ve Şahıslara karşı Yardımlaşma Sandığını temsil eder
c.      Bu yönetmelik hükümlerine uygun olarak üyelere yapılacak yardım işlerini düzenleyip uygular,
d.     Çalışma programını hazırlayıp Genel Kurula sunar
e.      Yardımlaşma Sandığına üye olmak isteyenlerin müracaatları hakkında karar verir. (Genel Kurul Toplantılarından önceki üç gün içinde üye kaydı yapılmaz).
f.        Genel Kurul için gündem hazırlar, toplantıyı gerçekleştirir
g.     Gerektiğinde yönetmelik değişikliği için öneriler hazırlar, Genel Kurula sunar,
h.     Yıllık Gelir ve Gider işlemlerini yapar, Yönetim Kurulu dönem çalışma raporunu hazırlar ve gelecek dönem için bütçe tasarısını da hazırlayarak Genel Kurula sunar.
i.        Genel Kurul toplantısında alınan kararları yerine getirir.
j.        Yönetmeliğin ve yasaların kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkilerini kullanır. Yardımlaşma Sandığında ücret karşılığı çalıştırılacak personelin ücretini tespit eder, işe alınma veya ilişik kesme işlemi hakkında karar verir.
k.      Yardımlaşma Sandığı fonları ile ilgili iç yönetmelikleri hazırlayıp genel kurulun onayına sunmak.işe alınma veya ilişik kesme işlemi hakkında karar verir.

Madde 38
Yardımlaşma Sandığını bağlayıcı ve yükümlülük altına sokucu her türlü yazı ve belgelerin Yönetim Kurulunun iki üyesi tarafından imzalanması zorunludur. Kimlerin imzaya yetkili olacağı Yönetim Kurulunca kararlaştırılır.

Madde 39:
Yönetim Kurulu, Yardımlaşma Sandığının işlerinin iyi görülmesinden, defterlerle hesapların düzgün tutulmasından, kayıtların doğruluğundan ve Yardımlaşma Sandığının parası ile mallarının muhafazasından Genel Kurula ve Derneğe karşı sorumludur. Genel Kurul, sorumluluğu gerektiren durumu ortaya çıkan Yönetim Kurulu üyelerini görevden uzaklaştırarak yerlerine yenilerini seçer. Ayrıca görevden uzaklaştırılan üyeler hakkında kanuni işlem için gereğini yapar.


C) DENETLEME KURULU

Madde 40
Yardımlaşma Sandığının iş ve hesaplarını sürekli olarak denetlemek üzere Genel Kurulca üçi yıllık süre için üç asıl üç yedek üye Denetçi seçilir. Kurul üyelerden birini başkanı seçer. Süresi biten denetçiler tekrar seçilebilirler. Herhangi bir sebeple görevini yapamayan denetçinin yerine yedek üye görevlendirilir. Denetim Kurulu üyeleri gerek birlikte gerekse ayrı ayrı Yardımlaşma Sandığının bütün iş ve hesaplarını Genel Kurul adına incelemekle görevlidirler.
Yönetim Kurulu istendiğinde bütün hesap, belge ve yazıları denetçilere (Denetim Kuruluna) vermekle yükümlüdür. Denetim Kurulu (Denetçiler) Yıllık Bilanço ve sonuç hesaplarını inceleyerek görüşlerini Genel Kurula birlikte veya ayrı ayrı sunacakları raporla bildirirler.
Yönetim Kurulu toplantılarına katılabilirler, fakat oy kullanamazlar.
Denetleme sonucunun önemine göre gerekirse genel kurulun toplanmasını sağlarlar.

BÖLÜM IV

MÜTEFERRİK HÜKÜMLER

Madde 41
Yardımlaşma Sandığının tutacağı defterler:
Yardımlaşma Sandığı aşağıda yazılı defterleri tutmak zorundadır.
a.     Üye kayıt defteri
b.     Karar Defteri
c.     Gelen ve Giden evrak defteri
d.     Gelir ve Gider defteri
e.     Bütçe kesin hesap ve Bilanço defteri
f.        Demirbaş defteri
g.     Alındı belgesi kayıt defteri Bu maddede sayılan defterler ile Yardımlaşma Sandığı Yönetim Kurulunca tutulması uygun bulunan öteki defterlerin noterlerce onaylanması zorunludur.

Madde 42
Yardımlaşma Sandığınca kurulup işletilecek satış yerleri, ticari işletmelerce tutulan defter örneklerine benzer defterleri tutar ve kayıtlarını yaparlar, bu defterlerin de noterlerce onaylanması zorunludur.

Madde 43
Yardımlaşma Sandığı tarafından kurulan fonların her biri için özel defter tutulur. Bu defterlerin hangi fon hesabına dair olduğu belirtilir. Fonlara katılan üyelerin bu konudaki durumu deftere işlenir.

Madde 44
Yardımlaşma Sandığının para ve Muhasebe işlerinde çalışan personelinin aylıklarından yüzde beş (%5) kesilerek, umulmayan açıkları kapamak, güvence sağlamak amacı ile

KEFALET HESABI adı altında bir hesap açılır. Görev değiştiren veya işten ayrılan personele, kesilen kefalet hesabı paralarından, borcu varsa mahsup edilir, kalan kendisine ödenir.
   

Madde 45
Yardımlaşma Sandığı giderleri şunlardır:
a) Demirbaş alım giderleri
b) Kırtasiye ,PTT ve Noter giderleri
c) Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin Yardımlaşma Sandığı için yaptıkları zorunlu giderler
d) Çalıştırılanlara verilen ücretler
e) Kiralanan gayri menkullerin kira ücreti ile elektrik,su masrafları ile diğer zorunlu giderleri
f) Gayri menkullerin bakım ve onarım giderleri ile elektrik,su masrafları ve diğer zorunlu giderler
g) Umulmadık diğer zorunlu giderler


YÖNETMELİK DEĞİŞİKLİĞİ:

Madde 46
Yardımlaşma Sandığının Yönetmeliğinin değiştirilmesi Genel Kurul gündeminde bu konuda özel bir maddenin bulunmasına ve hazır olan üyelerin en az üçte ikisinin kabul oyu vermelerine bağlıdır. Gündemde bu konuda madde yoksa önergeyle eklenemez. Yönetmelik değişikliği için olağanüstü Genel Kurul düzenlenebilir.

Madde 47
Yardımlaşma Sandığının bütün mal ve hakları dernek malı sayılır, taşınmaz Dernek adına tescil edilir, kullanma hakkı sandığı devredilir. Bu mallara karşı işlenen suçlar,  Dernek mallarına karşı işlenmiş sayılır. Yardımlaşma Sandığı mallarına karşı suç işleyenler Dernek mallarına karşı suç işleyenler gibi cezalandırılırlar.

 

BÖLÜM V

YARDIMLAŞMA SANDIĞININ FESHİ:

Madde 48
Yardımlaşma Sandığının feshi ile kendiliğinden dağılmış sayılma. Dernek tüzüğünün 29. Maddeleri hükümleri gereğince mümkün olacaktır.

TASFİYE

Madde 49
Yardımlaşma Sandığının feshi halinde:
Yardımlaşma Sandığının borçları ödendikten sonra kalan kısım Yardımlaşma Sandığı üyelerinin ve hak sahiplerinin tasfiye tarihindeki müktesep haklarının tam karşılıkları aktüel tarafından yapılacak hesaplara göre ödenir. Diğer kalan menkul ve gayrimenkul mal varlığı, Derneğe devredilir.  Dernek Tüzel kişiliğinin ortadan kalkması durumunda Çobandağı Köyü tüzel kişiliğine bırakılır.

Madde 50:
Bu yönetmelikte hüküm bulunmayan konu ve durumlarda
a) Dernekler Kanunu
b) Medeni Kanun
c) İçişleri Bakanlığının bu konudaki Yönetmelik hükümleri uygulanır. Bunlarda da çözüm getirecek açıklık yoksa ilgili düzenlemelerden yararlanarak Genel Kurul Kararıyla sonuçlandırılır.

YARDIMLAŞMA SANDIĞININ KURUCULARI


Madde 51
Sandık organlarının seçimle oluşturulmasına kadar geçecek sürede görev yapacak geçici Sandık Yönetim ve Denetleme Kurulları üyelerinin Adı Soyadı,Baba adı,Doğum yeri ve tarihi,işi ile İkametgah adresleri aşağıda gösterilmiştir. 

                                                                                         
ÇOBDER

 

Duyurular

Rıza Polat'ın Vefatı

Rıza Polat 21.04.2019 tarihinde Berlinde vefat etmiştir. Cenazesi 26.04.2019 tarihin de Buca Kuruçeşme Cemevi'nden alınarak Kaynaklar mezarlığında defnedilecektir.

ÇOBDER

Kümriye Kocadağ'ın Vefatı DUYRULUR

Kumriye Kocadağ  Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın 08.05.2017 tarihinde Çobandağı(Gestemerde) köyünde defin edilecektir Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 

ÇobDerZiyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Hüseyin POLAT
Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi