Skip to content
Yazı Renkleri
Arzu Polat Evlendi
ImageHayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdiğiniz yolda, güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardınızda kalsın. Bir ömür boyu mutluluklar...
 
Rıza Polatîn Vefatı

Rıza Polat Berlin de Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 
Şükran Seferoğlu'nun Vefatı

Şükran Seferoğlu, İzmir'de vefat etmiştir. Mekanı cennet ruhu şad olsun.


 
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Derneğimiz arrow Dernekler Yönetmeliği
Dernekler Yönetmeliği
Yazı Index
Dernekler Yönetmeliği
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6
Sayfa 7
Sayfa 8
Sayfa 9
Sayfa 10

ONBİRİNCİ BÖLÜM

 

Sandık

Sandık kurma şartları 
Madde 72- Dernekler; üyelerine kar payı dağıtmamak, gelir, faiz veya başka adlarla üyelerine para aktarmamak şartıyla, üyelerinin yiyecek, giyecek gibi zaruri ihtiyaç maddelerini ve diğer mal ve hizmetlerle kısa vadeli kredi ihtiyaçlarını sandık kurarak karşılayabilirler. Derneklerin sandık kurabilmesi için;
a)  Dernek tüzüğünde sandık kurulacağına dair açık hüküm bulunması,
b)  Dernek genel kurulunca sandık kurulması için karar alınmış olmasıgerekir. 

Sandık üyeliği
 
Madde 73- Dernekler tarafından kurulan sandıklara, ilgili derneğin merkez ve şubelerine kayıtlı üyeler dışında üye kabul edilmez. Sandıklara üye olmak isteğe bağlıdır.Sandık üyeliğine kabul, sandık yönetim kurulu kararı ile olur. 

Sandık yönergesi
 
Madde 74- Her sandığın, dernek yönetim kurulunca hazırlanıp genel kurulca kabul edilen bir sandık yönergesi bulunur. Bu yönetmelikte aşağıdaki hususların belirtilmesi zorunludur.
a)  Sandığın adı,
b)  Sandığın çalışma konuları,
c)  Üye olma, üyelikten çıkma ve çıkarılmanın şartları,
d)  Sandık genel kurulunun kuruluş şekli, toplanma zamanı, görev ve yetkileri,
e)  Sandık yönetim kurulunun asıl ve yedek üye sayısı, nasıl seçileceği, görev ve yetkileri,
f)   Sandık  denetim kurulunun asıl ve yedek üye sayısı, nasıl seçileceği, görev ve yetkileri,
g)  Üyelerden alınacak giriş aidatı ile üyelik aidatının belirlenme ve tahsilat şekli,
h)  Sandıkça oluşturulacak fonlar, bu fonlara katılma şartları, fonlardan yararlanma esasları, fonlardan yapılacak yardımların miktarı ve oranları,
ı)   Üyelerin sandıktan çıkması veya çıkarılmasının şartları,
j)   Fonlarda biriken para ve hakların tasfiyesi ve geri verilmesi esas ve usulleri,
k)  Fonlarda biriken paraların değerlendirilme esas ve usulleri, işletilecek paralardan elde edilecek faiz, kâr, temettü ve diğer değerlerin, kullanımına dair esaslar,
l)   Mikrokredi ve diğer borç para verme esas ve usulleri,m) Sandığın dağıtılmasına karar verilmesi durumunda, mal varlığının tasfiye esasları.Mikrokredi ve diğer borç para alacaklardan istenecek hizmet bedeli veya faiz oranları yönetim kurulu kararı ile belirlenir.

Sandığın faaliyete geçmesi 
Madde 75- Dernek genel kurulunca kabul edilen sandık yönergesinin yönetim kurulu üyelerince her sayfası imzalanmış bir sureti, genel kurul toplantısını izleyen otuz gün içinde dernek başkanı tarafından mülki idare amirliğine verilir.Sandık yönergesinin mülki idare amirliğine bildirilmesinden itibaren altı ay içinde sandık genel kurulunun toplanması ve sandık organlarının oluşturulması zorunludur. Sandık organlarının oluşturulmasına kadar, sandık işlemlerini yürütmeye dernek yönetim kurulu yetkilidir. Sandığın ilk genel kurulu, dernek yönetim kurulunun çağrısı üzerine toplanır. 

Sandık organları
 
Madde 76- Her sandıkta;
a)  Genel kurul,
b)  Yönetim kurulu,
c)  Denetim kurulu,oluşturulması zorunludur.Sandık yönetim ve denetim kurullarının asıl ve yedek üye sayısı üçten az olamaz. Sandık yönetim ve denetim kurulları sandık üyeleri arasından seçilir.    

Sandık genel kurulu
 
Madde 77- Sandık genel kurulu, genel kurula katılma hakkı bulunan sandık üyelerinden oluşur. Üye sayısının çok olması veya üyelerin farklı yerleşim yerlerinde bulunması halinde genel kurulda nasıl temsil edilecekleri, sandık yönetmeliğinde düzenlenir. Genel kurulun toplantıya çağrılması, toplantı gündemi ve yeri, toplantı ve karar yeter sayısı ve kararların üyelere duyurulması konularında, sandığın bağlı bulunduğu dernek tüzüğünün bu konuları düzenleyen hükümleri uygulanır. 

Sandıkların yasal durumu
 
Madde 78- Sandıklar, derneklerin bir yan kuruluşudur; Bunların tüzel kişilikleri yoktur.Sandık yönetim kurulu, dernek yönetim kurulunca verilecek yetkiye dayanarak, sandıkla ilgili konularda mahkemeler ve idare makamlarında sandığı temsil edebilir, sandığa izafeten her türlü hukuki tasarrufta bulunabilir.  

Sandığın malları
 
Madde 79- Sandığın bütün mal ve hakları dernek malı sayılır. Taşınmazlar dernek adına tescil edilir, kullanma hakkı sandığa devredilir.Bu mallara karşı işlenen suçlar, dernek mallarına karşı işlenmiş sayılır ve sandık mallarına karşı suç işleyenler dernek malına karşı suç işleyenler gibi cezalandırılır. Sandıkların denetimi Madde 80- Sandığın bağlı olduğu derneğin genel kurulu, yönetim kurulu veya denetim kurulu, sandığın denetimini her zaman yapabilir. Dernek ve sandık denetim kurulları en az yılda bir kez olmak üzere sandık hesap ve faaliyetlerinin denetimini yapmakla görevli ve yetkilidir. Denetim sonuçları bir rapor halinde sandık genel kurulu ve toplandığında dernek genel kuruluna sunulur.Sandıkların yönetim yerleri, satış yerleri, defterleri, hesap ve işlemleri Bakanlık veya yetkili mülki idare amiri tarafından her zaman denetlettirilebilir. Bu denetleme, görevlendirilecek kolluk kuvvetleri mensupları dışındaki memur veya memurlar aracılığıyla yaptırılır. Denetleme sırasında, görevli memurlar tarafından istenecek her türlü defter, belge ve işlemli yazıların, denetleyen kişilere gösterilmesi ve talep halinde onaylı örneklerinin verilmesi zorunludur. 

Sandıkların gelirleri
 
Madde 81- Sandıkların gelirleri şunlardır:
a)  Üyelerden bir defaya mahsus olmak üzere alınacak giriş aidatı,
b)  Üyelik aidatı,
c)  İktisadi faaliyetlerden elde edilen karlar,
d)  Üyelere verilen kredilerden alınacak hizmet bedeli veya faiz gelerleri,e)  Bankaya yatırılan sandık paralarının faizleri,
f)   Kime ve nereye ait olduğu bilinmeyen ve en az bir yıl emanet hesabında tutulduktan sonra gelir kaydedilen paralar,
g)  Yardım ve bağışlar,h)  Borçlanma,ı)   Diğer gelirler. 

Sandıklarca tutulacak defterler
 
Madde 82- Sandıklar aşağıda yazılı defterleri tutmak zorundadır:
a)  Karar defteri: Yönetim kurullarının kararları gün ve sayı sırası ile bu deftere yazılır. Kararların altı toplantıya katılan üyelerce imzalanır.
b)  Üye kayıt defteri: Sandığa üye olarak girenlerin kimlikleri ve giriş tarihleri bu deftere işlenir.
c)  Evrak kayıt defteri: Sandık yönetimine ilişkin gelen ve giden evrak, gün ve sayı sırasıyla bu deftere kaydedilir. Gelen evrakın asılları ve giden evrakın kopyaları dosyalanır.
d)  Demirbaş defteri: Sandığın demirbaş eşyası bu deftere, alınış tarihleri ve değerleri  belirtilerek yazılır.
e)  Yevmiye defteri, büyük defter ve envanter defteri: sandık adına alınan gelirler ve yapılan giderler ile envanter kayıtları, açık ve düzenli olarak bu defterlere işlenir. Sandıklar bilanço esasına göre defter tutarlar. Bu defterlerin tutulma usulü ile kayıt şekli Vergi Usul Kanunu ile bu Kanununun Maliye Bakanlığına verdiği yetkiye istinaden yayımlanan Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğleri esaslarına göre yapılır.Bu maddede sayılan defterler ile sandıkça tutulması uygun bulunan öteki defterlerin, dernekler birimi ya da noterlerce onaylanması zorunludur.Bu Yönetmeliğin altı ve yedinci bölümlerinde belirtilen diğer esas ve usuller sandıklar için de uygulanır. 
 

Duyurular

Rıza Polat'ın Vefatı

Rıza Polat 21.04.2019 tarihinde Berlinde vefat etmiştir. Cenazesi 26.04.2019 tarihin de Buca Kuruçeşme Cemevi'nden alınarak Kaynaklar mezarlığında defnedilecektir.

ÇOBDER

Kümriye Kocadağ'ın Vefatı DUYRULUR

Kumriye Kocadağ  Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın 08.05.2017 tarihinde Çobandağı(Gestemerde) köyünde defin edilecektir Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 

ÇobDerZiyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Hüseyin POLAT
Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi