Skip to content
Yazı Renkleri
Arzu Polat Evlendi
ImageHayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdiğiniz yolda, güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardınızda kalsın. Bir ömür boyu mutluluklar...
 
Rıza Polatîn Vefatı

Rıza Polat Berlin de Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 
Şükran Seferoğlu'nun Vefatı

Şükran Seferoğlu, İzmir'de vefat etmiştir. Mekanı cennet ruhu şad olsun.


 
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Derneğimiz arrow Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği
Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği
Yazı Index
Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6

VIII. BÖLÜM                                 

Kooperatif ve Birliklerine Yapılacak Yardımlar  Şartlar:                                                                    
                                                                               
Madde 55 -
Kooperatif ve birliklerinin bu Fon'dan yararlanabilmesi için:   
a) (Değişik: 13.4.1995 - 95/6773 K.) Kooperatifçilik amaç ve ilkelerine uygun, ortakların sosyo-ekonomik ihtiyaçlarının giderilmesine yararlı, istihdam sağlayıcı, ortakların ürünlerini ve iş gücünü değerlendirici nitelikte, kalkınma planlarıyla tutarlı proje uygulamaya koyması veya orman köylülerinin sosyo-ekonomik kalkınmalarına katkıda bulunacak şekilde, Bakanlıkça projesi hazırlanmış, mevcut veya projesi gerçekleştiğinde kuruluşunu tamamlanmış olan kooperatiflere veya kooperatif birliklerine tamamen veya kısmen mal edilmek üzere, Bakanlıkça  ilgili kamu kuruluşlarına yaptırılan yatırımların devir tarihindeki hesaplanacak maliyet bedeli üzerinden anılan kooperatif kuruluşlarınca devir alınmak istenmesi,                                                                          
b) Kanun ve Anasözleşmede belirtilen tüm yükümlülüklerini yerine getirmiş, yasal muhasebe defterlerini usulüne uygun olarak tutmuş olması,                
c) En son genel kurul toplantısını yapmış, faaliyet göstereceği merkez ve alanın genel kurulca veya Anasözleşme ile saptanmış olması,                    
d) Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Uygulanacak projenin kooperatif genel kurulu ve Bakanlığın onayından geçmiş olması,                                    
e) (Değişik: 18.5.1983 - 83/6631 K.) Kooperatifin merkez edindiği köydeki  hanelerin % 51'inin kooperatifte temsil edilmesi şarttır. (Kooperatif birliklerine yapılacak yardımlarda, birliğin uygulayacağı projeye katılan kooperatiflerden de aynı şartlar aranır)                                                 

Ancak, ORKÖY Kredisi ile uygulanan ferdi projelerin ürünlerini değerlendirmek ve proje konuları ile ilgili ihtiyaçlarını temin etmek amacıyla kendi aralarında kuracakları kooperatiflerden hiçbir oran aranmaz. Bu kooperatiflere aynı konuda faaliyet gösteren ve fakat ORKÖY kredisi almayan orman köylüsü de ortak olabilir.                                                                       
 

Başvurma :                                                                 

Madde 56 -
Yardım istemi, kooperatif veya birliği temsile yetkili şahıslarca imzalanmış bir yazı ile idareye yapılır.                                        
 

İnceleme işleri :                                                           

Madde 57 -

(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                               
Yardım istekleri, başmühendislikçe incelenir ve değerlendirilir. Bakanlıkça belirlenen esaslara uygun olduğu tesbit edilen istekler için kredilendirme işlemlerine geçilir. Proje uygulamasına başlanan veya ek kredi verilen kooperatiflerden ortak alınan köylerin beldeye dönüşmesi halinde de proje tamamlanıncaya kadar uygulamaya devam edilir.                                                   

Kredileme oranı :                                                          

Madde 58
-
a) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Kooperatif veya birliklerinin kredi yardımı ile karşılanacak finans ihtiyacı, proje tutarından öz kaynak  ve aynı proje için diğer Kamu Kuruluşlarınca sağlanan veya sağlanacağı belgelendirilen hibe ve kredi yardımları düşülerek tespit edilir.                   
b) Proje tutarı, proje sabit yatırım tutarı ile işletme sermayesinden oluşur.                                                                            
c) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Proje tutarının en çok % 90'ı kredi ile, geri kalan % 10'u kooperatifçe karşılanır. Ancak 26 ncı maddenin (b) bendine göre, projeli yatırımların, Bakanlıkça ilgili kamu kuruluşlarına yaptırılması ve bu yatırımın tamamının veya bir bölümünün kooperatiflere veya kooperatif birliklerine devredilmesi halinde aynı oranda kredi verilebilir.               

Ancak 26 ncı maddenin (b) fıkrasına göre projeli sanayi yatırımlarının ORKÖY Daire Başkanlığınca ilgili kamu kuruluşlarına yaptırılması ve bu yatırımın tamamının veya bir bölümünün kooperatiflere, proje birliğinde birleşen kooperatiflere veya kooperatif birliklerine devredilmesi halinde aynı oranda kredi verilebilir.                                                                      
d) Kooperatif veya birliklerine yapılacak kredili yardımlarda, kooperatiflerin sorumluluk sınırı da gözönünde bulundurulur. (Kooperatif birliklerine yapılacak yardımlarda; kooperatif birliğinin ve birlikçe uygulanacak projeye katılan kooperatiflerin durumu dikkate alınır.)                                          

Öncelik :                                                                  
Madde 59 -
(Değişik: 18.5.1983 - 83/6631 K.)                                
Orman köylerinde kurulmuş veya kurulacak kooperatiflerden;      
a) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Orman ürünlerinin tüketimini azaltıcı ve israfını önleyici ve orman halk ilişkilerine olumlu etkide bulunacak konularda proje uygulayacaklara ve özel projeler uygulanan kalkınma havzalarına,      
b) Ferdi kredi verilmek suretiyle açılmış aile işletmelerinin girdilerini karşılayacak veya bu işletmelerin pazarlama sorunlarına çözüm getirecek proje uyguluyacaklara, öncelik tanınır.                                               

Borçlandırma :                                                             

Madde 60 -
Yardımlar; kooperatif veya kooperatif birliğinin finansman planına ve projeli faaliyetin gerçekleşme oranına göre durum raporlarına dayanılarak,taksitler halinde, aşağıdaki şartlara bağlı olarak kullandırılır.              
a) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Projeli faaliyetlerle ilgili yardımın yapılmasında,toplam proje tutarının yüzde onunun (% 10) kooperatif öz kaynaklarınca öncelikle gerçekleştirilmiş bulunması gerekir. Konusu gereği arsa, bina  tesislerin yer aldığı projeli faaliyetlerde kooperatiflerden; tapulu arazi veya zilyet olarak kullandıkları arazi veya yetkili kuruluşlarca belgelendirilen 6831 sayılı Orman Kanununun 63 üncü maddesi kapsamındaki ağaçlandırma sahası,   17 nci ve 115 inci maddeleri uyarınca verilen izin ve irtifak hakları ile ilgili sahalar, aynı kanunun 1 inci maddesinin (i) fıkrasına uygun sahalar, 3573 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerin Aşılattırılması Hakkında Kanun ile 6777 sayılı Zeytinciliğin Islahı ve Yabanilerinin Aşılattırılması Hakkındaki 3573 Sayılı Kanunun Sakız ve Nevileriyle Harnupluklara da Teşmiline Dair Kanun'larla tanınan haklardan yararlanarak faaliyet gösterilen sahalar aranır.                
b) Her kademe tahsisden önce, kooperatif veya kooperatif birliklerinin 55. maddedeki şartları yerine getirmiş olması,                                 
c) (Değişik:13/4/1995 - 95/6773 K.) Projeyi uygulamaya devam ettiğin in  standart,form ve talimatlara göre belirlenmiş olması,                           şarttır.                                                                   

Madde 61 -
(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                               
Kooperatife veya kooperatif birliklerine yapılacak yardımlar için, Kooperatifler Kanunu ve ana sözleşmeye uygun olarak, sorumluluk sınırı olan limit içinde kooperatif veya birliklerin yönetim kurulu borçlandırılır. Bu limit üstünde kalan miktar için birlik veya kooperatif tüzel kişiliği ve buna ek olarak kooperatif ortaklarından yeteri kadarı, ortaklık sorumlulukları dışındaki kişisel varlıklarıyla, şahsi kefalet ve teminatları karşılığında  müşterek ve müteselsil borçlandırılır. Bu borçlanma ortakların müteselsil kefaletleriyle veya kooperatif projesi uygulanan taşınmaz tesisin yahut kooperatif tüzel kişiliğine ait taşınmaz malın birinci derecede ipoteği ile taşınır malın rehni yahut banka teminat mektubu alınarak yapılır. Belirtilen teminatlardan birisinin yeterli görülmemesi halinde ikinci veya üçüncü karşılık alınabilir.                      

Madde 62 -

(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                               
Borçlandırılan kooperatif veya kooperatif birliğinden, ayni ve nakdi olarak yapılan yardımın önerilen konularda kullanılacağına, verilen mal ve malzemenin  idarenin izni olmadan başkasına hiçbir suretle devredilmeyeceğine, satılmayacağına, kiralanmayacağına ve idarece bildirilecek diğer şartlara uyulacağına dair bir taahhütname alınır. Proje uygulaması esnasında idarece belirtilen şartlara uygun hareket etmeyenlerin, verilmiş ayni yardım bedelleri ve nakdi yardım tutarlarını kapsayan borçları, borcun verildiği tarihten geçerli olarak geri alma tarihinde cari olan kanuni banka faizi ile birlikte geri alınır.           Başlangıçta alınmış taahhütnamede gösterilen günlerde taksitlerden birini ödemeyen borçluların kalan borçları muaccel hale gelmekle birlikte, bu taksidi taksit tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için her taksitte üç ayı geçmemek şartıyla o gün cari olan kanuni banka faizine uygun gecikme faizi ile birlikte kendi istekleri ile ödeyenlere muacceliyet hükümleri uygulanmaz.         

Borcu muaccel hale gelen veya borcu sebebiyle icra takibine geçilen kooperatif veya kooperatif birliklerinin durumu, Bakanlıkça kurulan bir komisyon tarafından yerinde incelenerek bir rapora bağlanır. Bu raporun Bakanlıkça uygun görülmesi halinde Maliye Bakanlığının onayı alınarak kooperatif veya kooperatif birliğine, muacceliyet tarihinden itibaren tanınacak en fazla bir yıl süre 
içinde, Bakanlıkça onaylanan raporda belirtilen hususların giderildiğinin belgelenmesi halinde, daha önce düzenlenen geri ödeme planları iptal edilir. Düzenlenecek yeni bir sözleşmeye dayalı olarak, işleyen yasal faizleriyle birlikte tahsil edilmek üzere beş yılı geçmeyecek şekilde yeni bir ödeme planı düzenlenebilir. Bu durumdaki kooperatif veya kooperatif birliklerine, tesisin  çalışarak borcun ödenebilmesi amacıyla, proje değişikliği veya revizyonu zorunlu görülürse, idarece ek kredi yardımı yapılabilir.                                 

IX BÖLÜM                                    

Alım-Satım ve İnşaat İşleri                           
 

Madde 63 -

(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                               
Fondan yapılacak her türlü alım, satım ve inşaat işleri, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa dayanılarak Bakanlar Kurulu kararıyla çıkarılan Fonlar İhale Yönetmeliğine göre yapılır.                                                    


Fondan yapılacak her türlü alım satım ve inşaat işlerinde, Fonlar İhale Yönetmeliğinde hüküm bulunmayan durumlarda Bütçe Kanunu ile 2886 sayılı Devlet  İhale Kanunu ve bu Kanuna göre çıkarılan tüzük ve yönetmelik hükümleri uygulanır.                                                                           

Madde 64 -

(Mülga: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                                 

Madde 65 -

(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                               
Karşılıksız yardımlar, tutar bedeline bakılmaksızın yetki limitleri çerçevesinde, bölge müdürlüğünce Bakanlıktan izin alınarak yapılır.                   

Her türlü inşaat ve tesis işlerinde proje, keşif, kontrol ve müşavirlik hizmetleri bölge müdürlüğünce Bakanlıktan izin alınmak suretiyle, başmühendislikçe eksiltme ve pazarlık usullerine göre yaptırılabilir.                      

İnşaat ile ilgili olarak düzenlenecek keşiflerde, Bayındırlık ve İskan bakanlığınca tesbit edilen birim fiyatlar esas alınır.                         

Madde 66 -

Nitelikleri ve çalışma koşulları itibariyle bir bütünlük gösteren işler bölünemez.                                                          

Madde 67 -

(Mülga: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                                 

Madde 68 -

(Mülga: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                                 

Madde 69-
Nitelik itibariyle bir bütün teşkil eden satın almalar bölünemez.                                                                           

Madde 70 -

(Mülga: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                                 

Madde 71 -

(Mülga: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                                 

Madde 72 -

(Mülga: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                                 

Madde 73 -

(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                               
Eksiltme, artırma ve pazarlık suretiyle gerçekleştirilecek alım-satım ve yapılacak işlere ait teknik şartname ve sözleşmeler, Genel Müdürlükçe tesbit edilecek esaslara göre düzenlenir.                                             

Madde 74 -

(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                               
Fon hizmetleri için artırma, eksiltme ve pazarlıkla yapılacak her türlü  alım-satım ve inşaat işleri;                                                   

Merkezde; Genel Müdür Yardımcısı başkanlığında ilgili daire başkanı veya   şube müdürüyle Merkez Fon Saymanından oluşacak komisyon tarafından,
Taşrada; ORKÖY başmühendisinin başkanlığında, bir teknik eleman ve Fon Saymanından oluşacak komisyon tarafından,                                      

Emaneten yaptırılacak inşaatlarda; ORKÖY başmühendisinin görevlendireceği bir teknik eleman başkanlığında, ilgili ORKÖY mühendisi ve hesap işlerinden sorumlu bir memurdan oluşacak emanet komisyonu tarafından
yapılır.                                                                   

Madde 75 -

(Mülga: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                                  

Madde 76 -

(Mülga: 18/5/1983 - 83/6631 K.)                                 

Madde 77 -

(Mülga: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                                 

Madde 78 -

(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)
İşe yaramayan ve kullanılmaz hale gelmiş bulunan demirbaş eşya, makina, malzeme, araç ve gereç terkini Ayniyat Talimatnamesi esaslarına göre yapılır.  

Madde 79 - 84 -

(Mülga: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                            

Madde 85 -

(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                                
Yıllık kira sözleşmeleri, mahalli rayiç bedel ve Bütçe Kanunundaki limitler dikkate alınarak Bakanlığın izniyle yapılır.                               

Madde 86 -

(Mülga: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                                 

Madde 87 -

(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                               
Bu Yönetmelikte belirtilen eksiltme-artırma veya pazarlıkla yapılacak alım ve satımların esas ve usulleri Bakanlıkça belirlenir.                              

X. BÖLÜM                                        

Çeşitli Hükümler                                    
 

Madde 88 -

30/7/1974 tarih ve 7/8650 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kabul edilen ve 12 Ağustos 1974 tarih ve 14974 sayılı Resmi Gazete'de yayınlanarak yürürlüğe konulan "ORMAN KÖYLÜLERİ KALKINMA FON'U YÖNETMELİĞİ" yürürlükten kaldırılmıştır.                                                                    
  

XI. BÖLÜM                                      

Yürütme ve Yürürlük Hükümleri                             
                                                                                

Yürütme                                                                    

Madde 89 -

Bu Yönetmeliği Tarım ve Orman Bakanı yürütür.                    
 

Yürürlük                                                                    

Madde 90 -

Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.


1 (1) 18.5.1983 tarih ve 83/6631 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Yönetmeliğin Geçici 1. Maddesi ile bu Yönetmelikte geçen Orman Bakanlığı deyimi "Tarım ve Orman Bakanlığı", ORKÖY Genel Müdürlüğü deyimi "ORKÖY Daire Başkanlığı" olarak değiştirilmiş, (ORKÖY Bölge Başmüdürlüğü) ve (ORKÖY Bölge Başmüdürü), (Hesap İşleri Müdürü) deyimleri çıkarılmıştır.     
1 Bu madde başlığı, 13/4/1995 tarih ve 95/6773 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile değiştirilmiş ve metne işlenmiştir.                                      

1 Bu madde başlıkları, 13/4/1995 tarih ve 95/6773 Sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile getirilmiş ve metne işlenmiştir. 

Duyurular

Rıza Polat'ın Vefatı

Rıza Polat 21.04.2019 tarihinde Berlinde vefat etmiştir. Cenazesi 26.04.2019 tarihin de Buca Kuruçeşme Cemevi'nden alınarak Kaynaklar mezarlığında defnedilecektir.

ÇOBDER

Kümriye Kocadağ'ın Vefatı DUYRULUR

Kumriye Kocadağ  Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın 08.05.2017 tarihinde Çobandağı(Gestemerde) köyünde defin edilecektir Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 

ÇobDerZiyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Hüseyin POLAT
Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi