Skip to content
Yazı Renkleri
Arzu Polat Evlendi
ImageHayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdiğiniz yolda, güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardınızda kalsın. Bir ömür boyu mutluluklar...
 
Rıza Polatîn Vefatı

Rıza Polat Berlin de Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 
Şükran Seferoğlu'nun Vefatı

Şükran Seferoğlu, İzmir'de vefat etmiştir. Mekanı cennet ruhu şad olsun.


 
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Derneğimiz arrow Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği
Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği
Yazı Index
Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6

VI. BÖLÜM                                         

Kredi İşlerinde Uyulacak Usul ve Esaslar                        
 
Ödeme planı:                                                               

Madde 41 -
Verilecek krediler için ödemesiz devrenin hemen bitiminden sonra projenin konusuna göre, ilk yıllarda daha az, sonraki yıllarda fazla olmak kaydıyle ORKÖY Başmühendisliğince bir ödeme planı düzenlenir. Ancak ödemesiz devre vade içindedir.                                                                

Vade:                                                                       

Madde 42 -
Ayni ve nakdi olarak orman köylülerine, kooperatif ve kooperatif  birliklerine yapılacak her türlü kredi yardımları, plan ve projelerinde belirtilen süreler gözönüne alınarak kısa, orta ve uzun vadelidir.                   
 

Yatırım dönemi ve ödemesiz devre:                                          

Madde 43 -
(Değişik: 18.5. 1983 - 83/6631 K.)                              
Orman köylülerine, kooperatif ve birliklerine yapılacak kredi yardımlarından, projelerinde belirtilen yatırım dönemi ve ödemesiz devre içinde taksit alınmaz.                                                                       

(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Yatırım dönemi, kredinin açıldığı tarihten kredi uygulamasının sona erdiği tarihe kadar geçen süredir.                

(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Ödemesiz devre, kredi uygulamasının sona erdiği tarihten itibaren bir yıldır.                                           

Yatırım dönemi ve ödemesiz devre vade içindedir.                           

Gerek yatırım dönemi gerekse ödemesiz devre için tahakkuk ettirilecek faiz, geri ödemenin başladığı birinci yılda taksitle birlikte tahsil olunur.          
 

Tahsilat:                                                                  

Madde 44 -

Borç senetlerini ödeme planına göre belli edilen tarihlerde ödemeyen şahıs, kooperatif ve birliklerin borçları muacceliyet kesbeder.           
 

Madde 45 -
(
Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                               
Borçlu, idarece kabul edilebilir bir sebeple borç taksidini zamanında ödeyemez ise, borç taksidi, her sözleşmeye dayalı proje dilimleri için bir defaya mahsus olmak üzere,en çok bir yıl süreyle ertelenebilir. Erteleme hangi taksitten başlıyorsa, bu taksit dahil taksitlerin birer yıl ileriye atılmasından doğan erteleme faizleri de kredilendirmede uygulanan faiz oranı üzerinden hesaplanarak o yıla ait taksit ile birlikte tahsil edilir.                     

Herhangi bir tabii afet veya olağanüstü durum dolayısıyla uygulanmakta olan projede büyük ölçüde hasar meydana geldiğinde, bu husus başmühendis başkanlığında ilgili kuruluş temsilcilerinden oluşan bir komisyon tarafından tesbit edilerek ödenmeyen kredi borçları Bakanlığın uygun görmesi halinde, 10 yılı geçmemek şartı ile yeni bir ödeme planına bağlanır. Süre uzatımında    
Yönetmeliğin 5 inci maddesindeki vade süreleri dikkate alınmaz. Erteleme faizleri, kredilendirmede uygulanan faiz oranı üzerinden hesaplanarak ilgili taksitlere ilave edilir. Tabii afetlerden hasar gören tesislerle ilgili uygulama esasları Bakanlıkça tesbit edilecek bir talimatla belirlenir.                    

Madde 46 -

Fon'un alacağından dolayı hacze konu olan taşınır ve taşınmaz  malları satın almaya, kullanmaya, satmaya ve Fon'a gelir kaydetmeye idare yetkilidir.                                                                          
 

Madde 47 -

İdarece Fon'dan satın alınıp da eskiyerek kullanılamıyacak hale gelen her türlü mal ve malzeme, araç ve gereçler, idarece satış usullerine göre satılır. Bunların bedelleri ile ambar ve kasa fazlalıkları Fon hesabına gelir kaydedilir.                                                                     
   

VII. BÖLÜM                                        

Köylülere Yapılacak Yardımlar                              
 
Şartlar:                                                                    

Madde 48 -
(Değişik: 18/5/1983 - 83/6631 K.)                               
Orman Köylerinde oturan halkın bu fon'dan yararlanabilmesi için;           
a) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) 33 üncü maddede belirtilen hizmetler çin oturduğu köyü kapsayan projelerin yapılmış olması, 34 üncü maddede belirtilen hizmetler için ise oturduğu köyü kapsayan planın yapılmış, İl Koordinasyon Kurulunun uygun görüşü ve Genel Müdürlükçe onaylanmış olması,                   
b) Kendisinin yazıyla istekte bulunması,                                   
c) Yardıma esas teşkil edecek konunun, plan ve projelerde önerilmiş olması, d) Aile reisi olması, o köyün nüfusuna kayıtlı ve o köyde en az bir yıldan  beri oturmuş olması,                                                           
e) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Yapılacak yardımı, bildirilen şartlara göre kullanma ve ödemeyi yükleneceğini kabullenmiş olması,                     
f) Muhtaç olması ve bunun belgelenmiş olması,                              
g) Özellikle merkez'i köylerde, bilgi-görgü mübadelesi ve eğitim kolaylıkları nedenleri ile küçük sanayi, el ve ev sanatları konularında kredi alacakların, kapalı ve sağlık şartlarına uygun iş yerlerinin bulunması veya bu gibi iş yerlerini yaptırmayı kabullenmiş olmaları, şarttır.                                                                   

Konu ile ilgili eğitim görmüş veya o konuda çalışmakta olanlar tercih edilir.                                                                         
 

Projelendirme:                                                             

Madde 49 -

(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                               
34 üncü maddede yer alan ve kalkınma planlarında önerilen ekonomik konulardaki kredilendirmeye esas tip projeler, bölge müdürlügünce her yıl yeniden hazırlanır ve Bakanlıkça onaylanır.                                                

Başvurma:                                                                  

Madde 50 -

(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                               
Bu Yönetmelikte belirtilen her türlü kredi talebi aile reisi tarafından idareye yapılır. Bu talepler idarece incelenir. Uygun olanlar için kredilendirmeye esas teşkil edecek belgeler başmühendislik veya mühendislikçe hazırlanır.  Kredi yardımlarının, kademeli ve kontrollü kullanılmasıyla ilgili olarak,Genel Müdürlük, bölge müdürlüğü ve başmühendisliğin yetki limitleri her yıl fon bütçesiyle Bakanlık tarafından tesbit edilir.                                

Öncelik:                                                                   

Madde 51 -

(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                               
Orman köylülerine yapılacak yardımlarda;                                   
a) Deprem, yangın, sel, toprak kayması gibi afetlerde zarara uğramış olanlar,                                                                           
b) Orman içi köylerden başlamak üzere ağaçlandırma, erozyon kontrolü ve gençleştirme gibi ormancılık çalışmalarının en yoğun ve milli gelirden alınan payın en düşük, halk-orman ilişkilerinin en bozuk olduğu köyler,               
c) Mahalle, oba ve köylerin toplulaştırılması, öncelik taşır.                                                               

Borçlandırma:                                                              

Madde 52 -
Borçlandırma, aile reisi üzerine yapılır. Koca yoksa kadın aile reisidir.                                                                      

Madde 53 -
İdarece kendilerine ayni ve nakdi kredi yardımı yapılacaklar, en az iki müteber kefilin imzalayacağı borç senedi veya müşterek ve müteselsil borçlanacakların düzenliyecekleri borç senedi alınmak suretiyle veya banka teminatı veya ipotek karşılığında borçlandırılır.                              

Madde 54 -

(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                               
Borçlandırılan kişiden, ayni ve nakdi olarak yapılan yardımın önerilen konularda kullanılacağına, verilen mal ve malzemenin idarenin izni olmadan başkasına hiç bir surette devredilemeyeceğine, satılamayacağına ve idarece bildirilecek diğer şartlara uyulacağına dair bir taahhütname alınır. Proje uygulaması esnasında  idarece belirtilen şartlara uygun hareket etmeyenlerin verilmiş ayni yardım bedelleri ve nakdi yardım tutarlarını kapsayan borçları,borcun verildiği tarihten geçerli olarak geri alma tarihinde cari olan kanuni banka faizi ile birlikte geri alınır. Bu kişiler bir daha bu haklardan yararlanamazlar. Ancak, bu konuda başlangıçta alınmış taahhütnamede gösterilen günlerde taksitlerden birini ödemeyen borçluların bakiye borçları muaccel hale gelmekle birlikte, bu taksidi taksit tarihi ile ödeme tarihi arasındaki süre için her taksitte üç ayı geçmemek şartıyla, o gün cari olan kanuni banka faizine uygun gecikme faizi ile birlikte kendi istekleriyle ödeyenlere muacceliyet hükümleri uygulanmaz.                                                                                                                                                 

Duyurular

Rıza Polat'ın Vefatı

Rıza Polat 21.04.2019 tarihinde Berlinde vefat etmiştir. Cenazesi 26.04.2019 tarihin de Buca Kuruçeşme Cemevi'nden alınarak Kaynaklar mezarlığında defnedilecektir.

ÇOBDER

Kümriye Kocadağ'ın Vefatı DUYRULUR

Kumriye Kocadağ  Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın 08.05.2017 tarihinde Çobandağı(Gestemerde) köyünde defin edilecektir Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 

ÇobDerZiyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Hüseyin POLAT
Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi