Skip to content
Yazı Renkleri
Arzu Polat Evlendi
ImageHayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdiğiniz yolda, güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardınızda kalsın. Bir ömür boyu mutluluklar...
 
Rıza Polatîn Vefatı

Rıza Polat Berlin de Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 
Şükran Seferoğlu'nun Vefatı

Şükran Seferoğlu, İzmir'de vefat etmiştir. Mekanı cennet ruhu şad olsun.


 
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Derneğimiz arrow Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği
Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği
Yazı Index
Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6

V. BÖLÜM                                          

Fon'dan yapılacak harcamaların kapsam ve çeşitleri:                         
 

Madde 26 - (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                               
Fondan yapılacak harcamalar; orman köylülerinin ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarına çözüm getirerek kalkınmalarına katkıda bulunmak ve dolayısıyla ormanların korunmasını sağlamak amacıyla plan ve projeler yapmak, plan ve proje lerde önerilen hizmetleri yapmak, bu hizmetlerle ilgili uygulama, deneme ve demonstrasyon çalışmaları yapmak, kooperatifçiliğin geliştirilmesi, yaygınlaştırılması ve orman köylüsünün eğitilmesine ilişkin her türlü faaliyete katkıda bulunmak üzere;                                                        
a) Kalkınma havzalarında Bakanlıkça hazırlanan genel planlar ve Genel Müdürlükçe hazırlanan özel plan ve projelerde önerilen alt yapı hizmetleriyle ekonomik kalkınma konularında yapılacak yardımlara ilişkin harcamaları,        
b) Plan ve projesi yapılmış alanlarla, bu alanlar dışında kurulmuş ve ilgili maddelerdeki şartları taşıyan kooperatif veya kooperatif birliklerine Genel Müdürlükçe onaylanmış projelerine dayalı olarak yapılacak yardımları,          
c) Genel Müdürlükçe ilgili kamu kuruluşlarına yaptırılan ve Bakanlıkça onaylanan projeli yatırım tesisi ile ilgili harcamalarla, bu tesisin işletmeye açıldığı tarihte kuruluşlarını tamamlamış kooperatiflere veya kooperatif birliklerine tamamen veya kısmen devredilmesi sırasında yapılacak yardımlara ait  harcamaları,                                                                    d) Orman köylülerinin kooperatifleşmelerini teşvik ve kooperatif birliklerinin kuruluşlarına katkıda bulunmak için yapılacak harcamaları,               
e) Toplulaştırılması veya merkezi köy olması kararlaştırılmış, imar planı yapılmış olan orman köylerinde muhtaç köylülere, merkezi yerde yapacakları konutlar ve tarımsal tesisler (işletme binaları, ahır, samanlık, kümes vb.) için verilecek kredileri,                                                      
f) 6831 sayılı Kanunun Ek 3 üncü maddesinin (f) fıkrası gereğince yapılacak iadelere ait harcamaları,                                                      
g) 6831 sayılı Orman Kanununun 35 inci maddesinde yer alan yapı sistemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacı ile yapılacak hizmetlere ilişkin harcamaları,                                                                   
h) 2924 sayılı Kanun ve Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelikte belirtilen hizmetlerle ilgili giderleri,                 
i) Orman köylerinde yaygınlaştırılacak sosyal ve ekonomik amaçlı projeler  için eğitim, deneme ve demonstrasyon çalışmalarının yapılması ile orman köylülerinin eğitilmesine ilişkin harcamaları,                                        
j) Fonun yönetimine ilişkin harcamaları,                                        kapsar.                                                                      

Madde 27 - 26.
maddeye göre yapılacak yardımlar:                           
-  Karşılıksız yardımlar                                                   
-  Ayni ve nakdi kredi yardımları (faizli veya faizsiz)     olarak yapılır.Karşılıksız yardımlara ait harcamalar:                                     

Madde 28 -
(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                               
Orman köylülerinin ekonomik kalkınmasına katkısı bulunan veya kamu hizmeti niteliği taşıyan projeli hizmet ve yatırımlar için Genel Müdürlüğün belirleyeceği esaslar dahilinde kontrollü ve kademeli olarak köy tüzel kişiliğine yardım yapılabilir.                                                                    

2924 sayılı Kanun ve buna dayalı olarak çıkarılan Orman Köylülerinin Kalkınmalarının Desteklenmesi Hakkında Yönetmelik uygulamalarına ilişkin harcamalar yapılabilir.                                                                   

Madde 29 -
(Mülga: 18.5.1983 - 83/6631 K.)                                 

Madde 30 -
Kalkınma alanları için düzenlenen plan ve projelerde yapılması programlaştırılmış ve gerçekleşmesi zorunlu olan alt yapı hizmetleri, harcamaları bu
Fon'dan karşılanmak üzere idarece yaptırılır veya kamu kuruluşlarına yaptırılabilir.                                                                

Madde 31 -

Dağınık yerleşimi önlemek, mahalle ve obaların toplulaştırılmasını sağlamak üzere alt yapı hizmetleri, öncelikle bu mahalle ve obaların merkez ünitesi olabilecek yerlere götürülür.                                          

Köy toplulaştırılmasında, köylerin ormana zarar vermiyeceği yerler seçilir. 
  

Madde 32 -
(
Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                               
Fondan yapılacak harcamalardan, kredi niteliğini taşımayan ve geri alınarak fon hesabına katılması sözkonusu olmayan 28,30 ve 31 inci maddelerde belirtilmiş bulunan harcamalar, o yıla ait fon harcanabilir tutarının % 15'i oranına kadar yapılabilir.                                                               

Ayni ve nakdi kredi yardımlarına ait harcamalar:                           

Madde 33 -

Orman köylülerinin kalkınmalarına katkıda bulunmak, odunun yakıtmaddesi olarak kullanılmasını azaltmak ve israfını önlemek, aynı zamanda ormanların korunmasını sağlamak amacıyla;                                           
a) (Değişik: 13.4.1995 - 95/6773 K.) Dam örtüsü olarak;ahşap, toprak teneke ve bunun gibi çatı örtüsü kullanılan orman bölgelerinde bu malzeme yerine geçmek üzere uygun görülenlere kiremit ve saç gibi çeşitli dam örtülüğü malzemeleri ile her türlü yalıtım malzemesi,                                                   
b) Yüksek randımanlı ısıtma ve pişirme araçları ve ekipmanı,               
c) (Değişik: 18.5.1983 - 83/6631 K.) Odun yerine kullanılacak yakıt maddeleri (linyit kömürü, likit gaz, biyo gaz, vb.) ve araçları,                    
d) (Değişik: 13.4.1995 - 95/6773 K.) 6831 sayılı Orman Kanununun 35 inci maddesinde yer alan yapı sistemlerinin geliştirilmesi ve iyileştirilmesi amacıyla ahşap malzeme hariç olmak üzere yapılacak her türlü konut ve yapı malzemesi,                                                                          
e) (Ek:13/4/1995-95/6773 K.) Ahşap tezgah kullanımını önlemek amacıyla madeni dokuma tezgahı ile gerekli malzeme ve ekipmanı,                         

İdarece satın alınıp muhtaç köylülere maliyet bedeli üzerinden ayni olarak  verilir.                                                                       

Ancak, zaruret görülen hallerde muhtaç köylülere, yukarıda belirtilen araç gereç, malzeme ve ekipmanların idarenin gözetimi altında satın alınmaları kaydıyla, rayiç bedelini geçmeyen fatura karşılığı kredi, nakdi olarak verilebilir.                                                                          

Madde 34 -
(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                               
Ormanların korunması yönünden orman köylülerinin ekonomik gücünü arttırmak ve kalkınmalarına  katkıda bulunmakla ilgili olarak;                             
a) Fenni arıcılık işletmeleri,                                             
b) Evcil, küçük ve büyük baş hayvancılık işletmeleri ile ahır hayvancılığını teşvik ve geliştirmek üzere yem bitkileri yetiştirilmesi,                      
c) Akarsu, göl, deniz ve tarla balıkçılığı işletmeleri,                    
d) Hertürlü el ve ev sanatları ile küçük sanayi işletmeleri,               
e) Tabii ve kültür mantar üretim işletmeleri,                              
f) İpekböcekçiliği işletmeleri,                                            
g) Yayla, deniz, termal ve benzeri turizm işletmeleri,                     
h) Termal, güneş ve rüzgar enerjisine dayalı ısınma ve seracılık işletmeleri,                                                                           
i) Her türlü meyve, sebze üretimi ve değerlendirmesine ait işletmeleri,    
j) Tıbbi ve aromatik bitki yetiştirme ve benzeri işletmelerine,            
k) Ormancılığın, tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla küçük sanayi tesisleri, orman, hayvan ve tarım ürünleri, el ve ev sanatları gibi ürünlerin  satın alınması, depolanması ve pazarlanması, tesis edindirme ve tesisin niteliğini değiştirme hizmetlerinin desteklenmesi ile diğer hizmet konularına ait projelerde yer alan her türlü faaliyetler için muhtaç köylülere, kooperatiflere ve kooperatif birlikleri, için ayni ve nakdi kredi yardımları yapılır.                                 

Madde 35 -
(Mülga: 13.4.1995 - 95/6773 K.)                                  
 

Madde 36 -
Orman köylülerine yapılacak ayni ve nakdi kredi yardımlarından: 
a) 33. maddede belirtilen hizmet ve faaliyetlere ait konularda köylü katkısı aranmaz.                                                                    
b) (Değişik: 18.5.1983 - 83/6631 K.) Sosyal yardım niteliği taşıyan 33 a, b ve c fıkraları dışındaki projeli uygulamalarda en az % 10 oranında köylü katkısı aranır.                                                                        

Ancak; yörede mevcut kooperatifin üyesi olan ve projeli girişimlerinden kooperatife girdi sağlayan veya kooperatifin ürettiği ürünleri projesinde kullanan ferdi kredilerde % 10 köylü katkısı aranmaz.                             

Ekonomik konularda bir şahsa birden fazla proje uygulanamaz. (ferdi krediler, 34 ncü maddede yer alan ve kalkınma planlarında önerilen herhangi bir konudaki bir ünite için düzenlenen tip proje tutarını geçemez.)                     
 

Madde 37 -

(Değişik: 13.4.1995 - 95/6773 K.)                               
Orman köylülerine kullandırılan ferdi,kooperatif ve üst kuruluş kredilerinde; Ziraat Bankasının o yıl hayvancılık kredilerine uyguladığı en düşük kredi faizinin yedide biri oranında faiz uygulanır, küsürat tama iblağ edilir. Bankanın yıl içerisinde faizde yapacağı değişiklik, daha önce yapılmış borçlanma işlemlerinde dikkate alınmaz. Ancak Fonun normal gelirleri dışında özel amaçlı kredi sağlayan kurumlardan kaynak temin edildiğinde, bu kaynak 34 üncü maddede anılan hizmetler için adı geçen kurumun öngördüğü faiz oranında kullandırılır.  33 üncü maddede yer alan hizmetlerden faiz alınmaz.                            

Fon harcamalarının bağlı olmadığı Kanunlar:                                

Madde 38 -
(Mülga: 13.4.1995 - 95/6773 K.)                                  
 

Fon yönetim giderleri:                                                      

Madde 39 -

Fon'dan; Fon'un kullanılmasında, özellikle Fon yönetimi ve Fondan finanse edilen plan ve projelerin uygulanmasında aşağıdaki fıkralarda belirtilen;
a) Personel giderlerine,                                                    
b) Yolluklara,                                                             
c) Hizmet alımlarına,                                                      
d) Tüketim malları ve malzemelerine,                                        
e) Demirbaş alımlarına,                                                    
f) Makina, teçhizat ve taşıt alımlarına,                                   
g) Taşınmaz mal alımları ve yapımlarına,                                   
h) Sair yönetim giderlerine,                                               
i) (Ek: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Eğitim, tanıtım, yayım, deneme ve  demonstrasyon giderlerine, ait harcamalar yapılır.                                                         

Madde 40 -

39. maddede belirtilen Fon yönetim giderlerine ait yıllık harcamalar o yıla ait Fon gelirlerinin % 20 sini geçemez.                            
  

Duyurular

Rıza Polat'ın Vefatı

Rıza Polat 21.04.2019 tarihinde Berlinde vefat etmiştir. Cenazesi 26.04.2019 tarihin de Buca Kuruçeşme Cemevi'nden alınarak Kaynaklar mezarlığında defnedilecektir.

ÇOBDER

Kümriye Kocadağ'ın Vefatı DUYRULUR

Kumriye Kocadağ  Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın 08.05.2017 tarihinde Çobandağı(Gestemerde) köyünde defin edilecektir Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 

ÇobDerZiyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Hüseyin POLAT
Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi