Skip to content
Yazı Renkleri
Arzu Polat Evlendi
ImageHayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdiğiniz yolda, güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardınızda kalsın. Bir ömür boyu mutluluklar...
 
Rıza Polatîn Vefatı

Rıza Polat Berlin de Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 
Şükran Seferoğlu'nun Vefatı

Şükran Seferoğlu, İzmir'de vefat etmiştir. Mekanı cennet ruhu şad olsun.


 
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Derneğimiz arrow Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği
Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği
Yazı Index
Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6

III. BÖLÜM

Fon Bütçesi                        
 

Madde 24 -
a) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Fon bütçesi Genel Müdürlüğün teklifi ve Bakanlığın onayı ile uygulamaya konulur.                      
b) (Değişik: 18.5.1983 - 83/6631 K.) Fon'un hesap dönemi, takvim yılıdır.c) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Başmühendislikler hazırlayacakları bütçe tekliflerini gerekçeleri ile birlikte en geç 1 Ekim'e kadar bölge müdürlüğüne gönderirler.                                                        

Bölge müdürlükleri, başmühendisliklerden gelen bütçe tekliflerini kontrol ederek en geç 1 Kasım'a kadar Bakanlığa gönderirler.                           

Genel Müdürlük, Fon bütçesini hazırlar ve Bakanlığın onayından sonra bölge  müdürlüğüne gönderir.
Başmühendislikler bu bütçeye dayalı olarak hazırlayacakları yıllık iş  programlarını bölge müdürlükleri kanalıyla Bakanlığa gönderirler.              
d) (Değişik: 18.5.1983 - 83/6631 K.) ORKÖY Başmühendislikleri, kendilerine tahsis edilen ödenek dahilinde ve iş programı gereğince çalışırlar. Bütçe dışı ve ödeneksiz harcama yapamazlar. Tertiplenen iş proğramına göre ödenek yetmediğinde, önceden aktarma veya ödenek talebinde bulunulur.                        
e) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Ana hesap bölümleri arasında yapılacak aktarmalar Bakanlıkça, ara hesap maddeleri arasında yapılacak aktarmalar ise Genel Müdürlükçe yapılır.                                                      
f) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Fon harcamalarında uygulanacak muhasebe usulü muzaaf usuldür. Bu hususta Genel Müdürlükçe bir muhasebe planı ve açıklama hazırlanır.                                                           
g) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Fon hesapları, başmühendisliklerde fon saymanları, mühendisliklerde mutemetler tarafından tutulur.                    
h) Bankadan alınacak paralara ait çek, tahsil, ödeme ve mahsup fiş ve makbuzlarının çift imzalı olması şarttır. Fiş ve makbuzlar birinci derecede ORKÖY başmühendisi, ikinci derecede Fon Saymanı veya bu yetkiye sahip memur tarafından imzalanır.                                                                     
i) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Başmühendisliğin hesap işlerine ait  aylık mizan ve ek cetvelleri üç nüsha halinde düzenlenir, başmühendis ve Fon saymanı tarafından imzalanır. İki nüsha takip eden ayın onbeşine kadar tetkik edilmek üzere bölge müdürlüğüne, tetkik edilen mizan ve eki cetvellerden birer nüshası ay sonuna kadar Bakanlığa gönderilir.                                   

Başmühendisliklerde kalması gereken gelir ve gider belgeleri cetvel, bilanço ve diğer kıymetli evrak arşivlerde düzenli olarak saklanır.                    
j) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Başmühendislikler geçmiş yıla ait bilanço ve eki cetvelleri mali yıl sonunda, en geç iki ay içerisinde hazırlayıp tetkik edilmek üzere, bölge müdürlüğüne ve Sayıştaya gönderirler.              

Merkez Fon Saymanlığınca da genel bilanço çıkarılarak, birer nüshası en geç beş ay içerisinde Sayıştay Başkanlığı, Hazine Müsteşarlığı ve Maliye Bakanlığına gönderilir.                                                                    
k) Çek, makbuz, tahsil, ödeme, mahsup fişleri gibi evrakın cilt ve sayfa numaraları sayılıp buna ait bir deftere kayıt edilir. ORKÖY Başmühendisliğinde  bunlardan başka gerekli görülen defterler de tutulur.                              

IV. BÖLÜM                                         

Fon'un Gelirleri                                      
 

Madde 25 -
(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                               
Fonun gelirleri;                                                           
a) 6831 sayılı Orman Kanununun 31, 32, 33 ve 35 inci maddeleri gereğince  verilenlerle, dış ülkelere ihraç edilenler ve Devlet Orman İşletmelerince, Devlet kereste fabrikalarına satılan tomruklar hariç olmak üzere, Devlet orman işletmeleri ve Devlet kereste fabrikalarından tomruk, yarı mamul kereste ve ikincil ürün alanlardan, satış bedeli üzerinden % 3 oranında tahsil olunarak satış bedelinin müşteriden fiilen tahsil edildiği ayı takip eden ay içinde satışı yapan Devlet orman işletmeleri ve kereste fabrikaları tarafından Fon hesabına yatırılan hisseden,                                                            
b) Orman Genel Müdürlüğü döner sermayesinden kurulmuş olan fondaki paradan, c) 6831 sayılı Orman Kanununun 17 ve 115 inci maddeleri uyarınca verilecek izin ve irtifak haklarına dayanılarak Devlet, il, belediye veya köy tüzel kişilikleri ile özel hukuk tüzel kişiliklerince yapılacak kar gayesi bulunmayan,kamu tesisleri dışındaki her türlü tesisin proje toplam bedelinden orman sahasına isabet eden kısmının % 3 ü oranında alınarak izin ve irtifak haklarının tesisini müteakip, ilgililer tarafından en geç bir ay içerisinde Fon hesabına yatırılan hisseden,                                                                
d) Her yıl binde birinden (%0.1) az olmamak üzere genel bütçeden ayrılarak en geç mali yıl sonuna kadar Fon hesabına aktarılan yardımdan,            
e) Devlet orman işletmeleri ve Devlet kereste fabrikaları senelik safi karlarından % 10 oranında ayrılarak, yıllık genel bilançosunun çıkarılmasını takip eden iki ay içerisinde ve iki eşit taksitle Fon hesabına yatırılan hisseden,   
f) Faiz, ikramiye, her çeşit bağış, iç ve dış kaynaklı yardım, diğer kuruluş kaynak ve bütçelerinden aktarılan gelirlerden,                                 
g) 2924 sayılı Kanun hükümlerine göre elde edilecek gelirlerden, teşekkül eder.                                                              

Bu gelirlerin tahsili için düzenlenen kağıtlar damga vergisinden ve tahsil  işlemleri harçtan muaftır.                                                      
  

Duyurular

Rıza Polat'ın Vefatı

Rıza Polat 21.04.2019 tarihinde Berlinde vefat etmiştir. Cenazesi 26.04.2019 tarihin de Buca Kuruçeşme Cemevi'nden alınarak Kaynaklar mezarlığında defnedilecektir.

ÇOBDER

Kümriye Kocadağ'ın Vefatı DUYRULUR

Kumriye Kocadağ  Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın 08.05.2017 tarihinde Çobandağı(Gestemerde) köyünde defin edilecektir Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 

ÇobDerZiyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Hüseyin POLAT
Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi