Skip to content
Yazı Renkleri
Arzu Polat Evlendi
ImageHayat boyu birlikte ilerlemeye karar verdiğiniz yolda, güneş hep önünüzde olsun ki gölgeler ardınızda kalsın. Bir ömür boyu mutluluklar...
 
Rıza Polatîn Vefatı

Rıza Polat Berlin de Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 
Şükran Seferoğlu'nun Vefatı

Şükran Seferoğlu, İzmir'de vefat etmiştir. Mekanı cennet ruhu şad olsun.


 
Bulunduğunuz sayfa: Anasayfa arrow Derneğimiz arrow Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği
Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği
Yazı Index
Orman Köylüleri Kalkınma Fonu Yönetmeliği
Sayfa 2
Sayfa 3
Sayfa 4
Sayfa 5
Sayfa 6

II. BÖLÜM                                         

Fon Yönetimi 
Kuruluş:                                                                    

Madde 6 -

(Değişik: 13/4/1995-95/6773 K.)                                  
Fon merkezde Genel Müdürlük, taşrada bölge müdürlüğü ve başmühendisliklerce yönetilir.                                                                 

Kadroların hazırlanması:                                                   

Madde 7 -

(Değişik: 13/4/1995-95/6773 K.)                                  
Orman köylülerinin Fondan yararlandırılmalarına ilişkin hizmetlerin verimli, etkin ve süratle görülmesi amacıyla merkez ve taşra için lüzumlu uzman,teknik, idari ve yardımcı personele ait kadrolar Bakanlıkça temin edilir.        

Atamalar:  
                                                                 
Madde 8 -
(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                                
a) Merkez Fon Saymanının atama ve yer değiştirmesi, Genel Müdürlüğün uygun  görüşü ve Bakanlığın teklifi ile Maliye Bakanlığınca,                          
b) Taşradaki fon saymanı ve fon bütçesinden kadrolu olan personelin atama  ve yer değiştirmesi Genel Müdürlüğün teklifi ile Bakanlıkça,                    yapılır.                                                                     

FON YÖNETİMİNDEN SORUMLU PERSONEL                            
 

İta amirleri:                                                              

Madde 9 -

a) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Merkez'de fonun ita amiri Bakandır. Bakan, ORKÖY Genel Müdürünü ita amiri olarak yetkili kılabilir.      
b) Taşrada Fon'un ikinci derecede ita amiri ise ORKÖY Başmühendisidir.
c) İta Amirleri; birinci derecede imza atmaya yetkili olup mevzuat dahilinde Fon'un amaca uygun olarak kullanılmasını ve Fon menfaatlerinin korunmasını sağlayarak, Fon'u yönetirler.                                                   
d) İta amirleri idari ve teknik işlerde tek başına, mali işlerde ise bu Yönetmelikte hüküm, bulunmayan hallerde 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümlerine göre sorumludur.                                                    
e) İta amirleri, her türlü haberleşme ve sözleşmeleri yapmaya yetkilidirler.
f) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Taşradaki ita amirleri yokluklarında,bu görevi vekalet verecekleri bir orman mühendisine yaptırırlar.               
g) Her ita amiri, yetkisini kullandığı işlerden sorumludur.                
h) İta amirliği, saymanlık ve tahakkuk memurluğundan ikisi ayni kimsede toplanamaz.                                                                      

Fon Saymanlık Müdürü ve Saymanlar:                                          

Madde 10 -
(Değişik birinci fıkra: 13/4/1995-95/6773 K.) Fon hesap işleri;Genel Müdürlükte Merkez Fon Saymanı, taşrada başmühendislik fon saymanı tarafından yürütülür.                                                               
 

Her ita amirliğinde bir Fon Saymanlığı bulunur.                             
 

Saymanlar mali konularda mali evraka imza atmaya yetkili olup, Fon'la ilgili satın alma komisyonlarında üyedirler.                                           
 

Saymanların sorumluluklarının tayininde, bu Yönetmelikte hüküm olmayan hallerde 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uygulanır.                 
 

Fon Saymanlarının izinli olmaları halinde vekilleri, kendilerinin yazılı teklifi ve ita amirlerinin onayı ile görevlendirilirler.                        
 

Tahakkuk memurları:                                                        

Madde 11 -

a) Fon harcamaları ile ilgili her ita amirliğinde bir tahakkuk memuru bulunur.                                                                 
b) Tahakkuk memuru mevzuata uyarak, Fon'un gelir ve giderlerini tahakkuk ettirmekten sorumlu bir memurdur.                                              
c) Tahakkuk memurlarının sorumluluklarının tayininde bu yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu hükümleri uygulanır.    

Veznedarlar:                                                               

Madde 12 -
 
a) Her Saymanlıkta bir veznedar bulunur.                        
b) Veznedarlar, kefalet kanununa tabi olup saymanlara karşı sorumludurlar.  c) Veznedarlar Fon Saymanları tarafından ibra edilirler.                   
d) Veznedarlar tahsil ve tediyeyi, fişlerdeki imzalar tamamlandıktan sonra  yaparlar.                                                                       
e) (Değişik: 18.5.1983 - 83/6631 K.) Veznedarlar kasa açıklarından doğrudan sorumludurlar.                                                                 
f) Veznedarlar fişsiz ve kayıda dayanmayan tahsilat ve tediyeyi hiçbir surette yapamıyacakları gibi elden para alamaz ve ödeme yapamazlar.                                                                                               Mutemetler:                                                                

Madde 13 -

a) Mutemet, Fon hizmetlerinin gerektirdiği tahsilat ve tediyatı  sayman adına yapmakla yükümlü, saymana karşı sorumlu, kefalete tabi memurdur.  
b) Mutemetin ibrası Fon Saymanı tarafından yapılır ve ita amirince onaylanır.                                                                            
c) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Mutemetlerin görev ve sorumlulukları ile diğer hususlar, Bakanlıkça düzenlenecek bir talimatla belirlenir.              

Ayniyat ve Ambar Memurları:                                                 

Madde 14 -

A - Ayniyat ve Ambar Memurları:                                 
a) Kefalet Kanununa tabi olup ita amirine ve Fon Saymanına karşı sorumludurlar.                                                                         
b) Fon Saymanı ile ita amirinin denetimi altındadırlar.                    
c) Ayrılışlarında, ibraları Fon Saymanı tarafından yapılır.                
d) Teşkilata ait bilumum malzeme ile demirbaşları tesellüm ederek zimmetlerine alırlar. Zimmetlerinde bulunan malzeme ve demirbaşları ita amirlerinin yazılı emriyle ilgiliye usulüne uygun olarak teslim ederler.                   
e) Ambarda bulunan ayniyatı korumamak, kayıtları tutamamak ve saklamamak,bunlar için gerekli tedbirleri almamak, gerekli tedbirler için de ita amirliğine yazı ile bildirmemekten sorumludurlar.                                         
f) Ambar ve ayniyat memurları, demirbaş ve malzemenin zayi olması veya hasara uğraması halinde sorumlusunu araştırır, bulur, ita amirliğine yazı ile bildirir. Bedelinin tahsili gereken malzeme ve demirbaşların kayıtlı değeri p iyasa değerinden aşağı ise piyasa fiyatı üzerinden, aksi halde kayıtlı bedeli üzerinden tahsil olunur.                                                       
g) (Değişik: 18.5.1983 - 83/6631 K.) Ambar ve Ayniyat memurları, yıl sonunda ita amirinin tayin edeceği bir komisyonla birlikte, ambar ve diğer ayniyatın  sayımını yapıp bunu tutanakla saptarlar.                                       

B - İta amiri ve Fon Saymanı dilediği an ayniyatı ve ambar mevcudunu sayarlar veya saydırabilirler.                                                      

C - Bu Yönetmelikte hüküm olmayan hallerde 1050 Sayılı Muhasebei Umumiye Kanunu ile Ayniyat Talimatnamesi hükümleri uygulanır.                           

D - Devlet malı kat'i surette şahsi işlerde kullanılamaz. Kayıba uğradığı  veya kırıldığı bahanesiyle mülk edinilemez.                                     
 

Merkez Fon Saymanının Görev ve Yetkileri
1

Madde 15 -
(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                                
 

Merkez Fon Saymanı;                                                        
a) Fon işleri ile görevlendirilen memurların amir ve denetçisi olup genel  bilançoyu muzaaf usule ve muhasebe planına göre düzenlemek, Fonun bütün mali işlemlerini ve hesaplarını yapmak, muhasebe bakımından kendisine bağlı taşradaki fon saymanlarının, mutemetlerinin ve ayniyat memurlarının hesap ve işlemlerinin düzgün yürütülmesini sağlamak,                                         
b) Merkez fon saymanlığına ait bütün evrak ve defterleri korumak ve korunmasını sağlamak,                                                               
c) Genel bilançoyu kesin hesapla birlikte kanuni süresi içinde Sayıştaya, Maliye Bakanlığına ve Hazine Müsteşarlığına göndermek,                         
d) Taşra fon saymanları ve fon mutemetleri ile ambar memuru ve veznedarların çalışma usul ve esaslarını belirlemek, bunların iş ve işlemlerini izlemek ve denetlemek, bu hizmetlerde görevli personelin hizmet içi eğitimlerini sağlamak, 
e) Emanete alınıp da ilgili kurumlara ödenmesi gereken vergi, sigorta primi ve emekli keseneği gibi ödemelerin gecikmesinden, muhasebe hatalarından doğan iş ve işlemlerden, evrak noksanlığından,takip edilmemekten dolayı zamanaşımına  uğrayan idare hak ve alacaklarından tek başına sorumlu olup, mevzuata aykırı ödemelerle vergi, sigorta primi, emekli keseneği gibi kesintilerin tahakkuku ve emanete alınmasını, tahakkuk memuru ile birlikte sorumlu olarak yürütmek,      
f) Fon bütçesine ait ödeneklerin nakit akışını sağlamak,                   
g) Genel Müdürlükçe verilen benzeri görevleri yapmak,          
ile görevlidir.                                                              

Madde 16 -
(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.)                                
Başmühendislik fon saymanlıklarının kasa ve banka hesaplarında bulundurulacak para limiti Genel Müdürlükçe tesbit edilir.                              

Bölge müdürlüğünün ORKÖY fonu ile ilgili görev ve yetkileri (1)

Madde 17 -

(Mülga: 18.5.1983 - 83/6631 K.; Yeniden düzenleme: 13/4/1995-95/6773 K.) Bakanlık bölge müdürü;                                             
a) Çalışma alanı içerisindeki orman köylerinin plan ve projelerini, özel havza kalkınma planlarını yaptırmak, kalkınma planlarının İl Koordinasyon Kurulundan geçirilmesini sağlamak, onaylanmak üzere Bakanlığa göndermek,       
b) Başmühendislikler tarafından hazırlanan bütçe tekliflerini kontrol etmek ve birleştirerek Bakanlığa göndermek,                                           
c) ORKÖY fonu ile ilgili ödenek ve kadro tekliflerini yapmak, ORKÖY başmühendisliklerinin iş proğramlarını hazırlatmak ve Bakanlığa göndermek,          
d) Başmühendisliklere ait hesap işlerinin düzenli ve bütçe dahilinde yürütülmesini, bu işlere ait cetvel, aylık mizan ve bilançoların düzenlenmesini sağlamak, kontrol etmek ve zamanında Bakanlığa göndermek,                      
e) İş durumuna göre bölge müdürlüğü mıntıkası dahilindeki memurlardan herhangi birini, diğer bir iş yerinde üç ayı geçmemek üzere geçici olarak görevlendirmek,                                                                
f) Her türlü kredi işlerinin yürütülmesini, kredilerin gayesine uygun sarfedilmesini ve idare alacaklarının zamanında tahsilini sağlamak,                  
g) Kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile ilgili her türlü çalışmayı yapmak,                                                        
h) 2924 sayılı Kanunun uygulaması ile ilgili görevlerin yürütülmesini sağlamak, ile görevlidir.                                                            

ORKÖY şube müdürlüğünün görev ve yetkileri.
1 
                                                                                
Madde 18 -
(Mülga: 18.5.1983 - 83/6631 K.; Yeniden düzenleme: 13/4/1995-95/6773 K.) 
ORKÖY şube müdürü;                                                         
a) Orman köyleri kalkınma planlarını yapmak veya yaptırmak, proğram, bütçe,araştırma, istatistik, eğitim ve tanıtım ile koordinasyon işlerini yürütmek,   
b) Ferdi kredilerle ilgili tip projeleri hazırlamak veya hazırlatmak, onaya göndermek ve uygulanmalarıyla ilgili işlemleri yürütmek,                       
c) Kooperatifçilik hizmetlerine ilişkin projelendirme, kredilendirme ve uygulamaları takip etmek, kooperatif ürünlerinin pazarlanmasına ilişkin işlemleri yürütmek,                                                               
d) İnşaat ve makina ikmal işleri, 6831 sayılı Orman Kanununun 2 nci ve 13/B maddeleri ile ilgili işleri, 2924 sayılı Kanunun uygulaması ile ilgili görevlerin yürütülmesini sağlamak,                                             
e) Merkez Fon Saymanlığı ile başmühendislik fon saymanlıkları arasındaki koordinasyonu sağlamak ile görevlidir.                                                              

ORKÖY başmühendislerinin görev ve yetkileri:                               

Madde 19 -
(Değişik: 13/4/1995-95/6773 K.)                                  
 
ORKÖY başmühendisi;                                                        
a) Bakanlık bölge müdürlüğüne bağlı, çalışma alanı içerisindeki birimlerin  amiri, denetçisi ve fon ile ilgili mali işlerde ita amiri olup; mıntıkası dahilinde teknik idari ve mali her türlü işleri kanun, tüzük, yönetmelik, genel emirler ve bölge müdürlüğünden alacağı talimat çerçevesinde yürütmek,          
b) Kalkınma planlarının öngördüğü konulardaki projelerin yapılmasını ve uygulanmasını sağlamak, uygulama sonuçlarını ilgili defterlerine kaydetmek,    
c) Her türlü inşaat ve tesislere ait projeleri ve keşif evraklarını yapmak, yaptırmak ve onaylamak, bu inşaat ve tesislere ait sözleşme ve şartnameleri usulüne uygun olarak düzenlemek ve bölge müdürlüğüne göndermek,       
d) Başmühendisliğin faaliyetlerinden doğacak ihtilaflarda gerektiğinde Bakanlık adına dava ve icra işlerini yürütmek,                                 
e) Bütçe ve iş proğramını hazırlamak, ödenek ve kadro tekliflerini yapmak  ve bölge müdürlüğüne göndermek,                                                
f) Artırma-eksiltme, pazarlık usulleri ile yapılacak alım ve satım işleriyle, birim fiyat ve gündelik usulleri ile yaptırılacak işlerin mevzuat ve bu Yönetmelik hükümlerine göre yapılmasını sağlamak,                              
g) Başmühendisliğe ait hesap işlerinin düzenli ve bütçe dahilinde yürütülmesini sağlamak, bu işlere ait cetvel, aylık mizan ve bilançoların düzenlenmesini yapmak ve zamanında bölge müdürlüğüne göndermek,                          
h) İş durumuna göre başmühendislik mıntıkası dahilindeki memurlardan herhangi birini diğer bir iş yerinde yılda bir ayı geçmemek üzere geçici görevle çalıştırmak ve bu süreden fazla görevlendirmelerde her ne sebeple olursa olsun bir yılda üç ayı geçmemek üzere bölge müdürlüğünün yazılı onayını alarak süreyi uzatmak,                                                                       
ı) Kooperatifçiliğin yaygınlaştırılması ve geliştirilmesi ile ilgili her  türlü çalışmayı yapmak, kredileme sırasında kooperatiflerin durumunu incelemek ve inceletmek,                                                                 
j) Her türlü yardım işlerini yürütmek, yardımların gayesine uygun sarfını sağlamak ve idare alacaklarını zamanında tahsil etmek ve ettirmek, çalışma alanı içinde 2924 sayılı Kanunun uygulaması ile ilgili görevleri yürütmek,           
k) Mıntıkası dahilinde bulunan ve idareye ait her türlü makina ve motorlu  taşıtların bakımı ve verimli çalışmalarını sağlamak,                           
l) Başmühendislik merkezine tayin edilmiş bulunan teknik ve diğer elemanlar arasında, mevzuat ve genel emirler içerisinde görev taksimi yapmak ve verimli çalışmaları sağlayıcı önlemler almak,                                           
m) Ferdi ve kooperatif kredi uygulamalarına ilişkin eğitim ve deneme çalışmaları yapmak, görevlidir.                                                              

ORKÖY başmühendis yardımcılarının görev ve yetkileri:                       

Madde 20 -

(Mülga: 13/4/1995-95/6773 K.)                                    
                                                                                 

ORKÖY mühendislerinin görev ve yetkileri (1)                               

Madde 21 -
ORKÖY Proje Mühendisleri:                                       
a) ORKÖY Başmühendisliğine bağlı olup Mühendisliğindeki memurları yönetmek  ve denetlemek, ayrıca Fon ile ilgili harcamalarda tahakkuk memurluğunu yapmak,
b) Çalışma alanı içerisindeki teknik, idari ve mali her türlü işleri kanun, tüzük, yönetmelik, talimat ve genel emirler ile ORKÖY Başmühendisliğinden alacağı emirler çerçevesinde yürütmek bu işler için ORKÖY Başmühendisliği ile yazışmaları yapmak,
c) Plan ve projelerin yıllık uygulamalarını izlemek ilgili defterine kayıt etmek,                                                                          
d) Her çeşit tesisat ve inşaat işlerini ve bunlara ait keşif, plan ve raporlarını yapmak veya yaptırmak,                                                  
e) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Mühendisliğe ait herçeşit defterleri tutmak ve tutturmak, cetvelleri tanzim etmek, işçi, taşaron ve müteahhitlere ait istihkak raporları ve puantajlar ile diğer tahakkuk evrakını düzenlemek,   
f) Görülen işler ve verilen direktifler hakkında her ay sonunda düzenliyeceği çalışma raporunu ve cetvelleri, ORKÖY Başmühendisliğine göndermek,        
g) (Değişik: 13/4/1995-95/6773 K.) Mühendislik dahilindeki bina ve tesislerin, demirbaş eşya ve malzemenin, araç ve gereçlerin bakım ve korunmasını  sağlamak,                                                                       
h) Her türlü borçlandırma iş ve işlemleri için gerekli evrakı tamamlattırıp ORKÖY Başmühendisliğine göndermek,                                             
i) Ferdi ve kooperatiflere ait kademeli kredilendirmede gerekli denetimi  yapmak ve yaptırmak ve raporunu ORKÖY Başmühendisliğine göndermek.             
j) İlçe Koordinasyon Kurulu aracılığı ile diğer kamu kuruluşlarınca orman köylerine götürülmesi gereken hizmetlerin koordinasyonunu sağlamak,             
k) Fon'dan yapılacak yardımların gayesine harcanmasını ve geri dönüşümlerini sağlamak ve ORKÖY Başmühendisliğine bildirmek,                                 
l) (Ek: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Ferdi ve kooperatif kredi uygulamalarına ilişkin her türlü eğitim, deneme ve demonstrasyon çalışmaları ile 2924 sayılı Kanunun uygulamasını yapmak, ile görevlidir.                                                                

ORKÖY başmühendisliği fon saymanlarının görev ve yetkileri:                

Madde 22 -
Fon Saymanı:                                                    
a) Fon Saymanı servisinin amiri ve deneticisi olup bu Yönetmeliğe göre verilen görevleri yapmak, tediyat tahsilat, ayniyat ve bu işlere ait evrak ve defterleri, cetvelleri ve mizanları ve bilançoyu usulüne göre düzenlemek ve Sayıştay'a hesap vermek, ORKÖY Başmühendisliğinin bütün mali işlem ve hesaplarını yapmak, saymanlık bakımından kendisine bağlı nakit ve ayniyat mutemetlerinin hesap ve işlemlerinin düzgün yürümesini sağlamakla yükümlüdür.                 
b) Fon Saymanlığındaki her çeşit kredi ve yardımlara ait evrakı korumak veya korunmasını sağlamaktan sorumludur.                                            
c) Fon Saymanı veya bu işle görevli memur, vergi tahakkuk ve gecikmesinden pul ve müsbit evrak noksanlığından, hesap hatalarından doğan kusurlu olaylardan,takip edilmemekten dolayı zaman aşımına uğrayan idare alacaklarından tek başına sorumludur.                                                                     
d) (Değişik: 18.5.1983 - 83/6631 K.) Bütçe dışı ödemelerden, kadro dışı ödemelerden, kredilerin geri dönüşünden ve diğer mali işlerden ORKÖY Başmühendisi ile Fon Saymanı, varsa tahakkuk memuru müştereken sorumludurlar.           

ORKÖY Başmühendisleri, Fon Saymanlarını ödenek dışı harcamalara zorlayamazlar.                                                                           

Mevzuat ve genel emirlere aykırı olduğu gerekçesi ile saymanlıkça ödenmesinden çekinilen ödemeler için vereceği yazılı emirlerden ORKÖY Başmühendisi  re'sen sorumludur.                                                              
 

Devir - teslim işlemleri:                                                  

Madde 23 -
Görevden ayrılışta:                                              
a) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) ORKÖY başmühendisi, fon saymanı ve ORKÖY mühendisi gizli ve özel evrak ile resmi mührü ve Fonun genel iş durumu hakkındaki bilgileri yazılı olarak,                                             
b) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) ORKÖY başmühendisi ve mühendisi, kalkınma plan ve projelerini kayıtları ile karşılaştırarak,                       
c) Ayniyat işleri ile görevlendirilen memur, sabit kıymetlerle demirbaşları kayıtları ile karşılaştırarak,                                                 
d) Genel evrak ve arşiv memuru, arşivdeki dosya evrak ve defterleri sayarak,                                                                           
e) (Değişik: 18.5.1983 - 83/6631 K.) Fon Saymanı veya bu işle görevlendirilen memur, görevi devrettiği tarihe kadar olan hesap ve işlemlerine ait belgeleri, çıkaracağı mizanları ile birlikte bir ay içinde,                         
f) (Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Ambar memuru, ambar mevcutlarını ambar ve muhasebe kayıtları ile karşılaştırarak, ORKÖY mühendisliği  katip mutemetleri, demirbaş defterinde kayıtlı sabit kıymetler ve demirbaşları bulundukları yerler itibariyle sayarak, tahsilatı ve avans artıklarını mutemetlik defteri,tahsilat makbuzunu, istihkak raporu ve bordrolarıyla uygunluğunu sağlayarak bir ay içinde devreder.                                                        

(Değişik: 13/4/1995 - 95/6773 K.) Devir teslim cetvelleri dört nüsha olarak düzenlenir. ORKÖY başmühendisi ile fon saymanı veya vekilleri tarafından onaylanır. Onaysız devir-teslim cetvelleri geçersiz sayılır. Bu cetvellerden biri  ORKÖY mühendisliği dosyasında, diğeri ORKÖY başmühendisliği dosyasında, diğer nüshaları da devir eden ve devir alanda kalır.                                  
  

Duyurular

Rıza Polat'ın Vefatı

Rıza Polat 21.04.2019 tarihinde Berlinde vefat etmiştir. Cenazesi 26.04.2019 tarihin de Buca Kuruçeşme Cemevi'nden alınarak Kaynaklar mezarlığında defnedilecektir.

ÇOBDER

Kümriye Kocadağ'ın Vefatı DUYRULUR

Kumriye Kocadağ  Allah'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi yarın 08.05.2017 tarihinde Çobandağı(Gestemerde) köyünde defin edilecektir Mekanı cennet ruhu şad olsun.

 

ÇobDerZiyaretçi Defteri

Son Yazılan Mesaj
Hüseyin POLAT
Mübarek Kurban Bayramını sevdiklerinizle
Ziyaretçi Defteri - Görüşleriniz bizim için değerlidir...

Üye Girişi

Üye Girişi

SİTE TASARIM & PROGRAMLAMA - KDS | COMPETAN Bilgi Teknolojileri | Profesyonel Web Projeleri - Web Tasarım - Hosting - Alan Adı Tescili - Köy Dernek Sitesi - Köy Sitesi - Dernek Sitesi -  - Köy Dernek Web Sitesi - Köy Web Sitesi - Dernek Web Sitesi - Kişisel Web Sitesi - Şirket Web Sitesi - Kişisel Site - Şirket Sitesi - Şahıs Sitesi - Şahıs Web Sitesi